Calculadora de la Petjada de Carboni

En el marc del projecte WOODE3 i amb la participació de tots els socis del projecte, s’ha desenvolupat una calculadora de la petjada de carboni de la cadena de subministrament de biomassa forestal.

La calculadora de la petjada de carboni (CFP en anglès), és una eina per a calcular les emissions de CO2 produïdes durant l’explotació, el transport i la preparació de la biomassa forestal per a utilitzar-la com a bioenergia. L’eina dóna suport a molts processos diferents de producció de biomassa.

Veure un vídeo demostratiu de l’eina CFP.

L’eina inclou els combustibles i les màquines més comunes. Poden ser modificades per ajustar-les als consums i emissions de la maquinària actual utilitzada o es poden definir nous combustibles i màquines. Aquesta eina es pot editar pels usuaris, els quals poden modificar algunes dades en tots els esquemes del programa.

L’eina està dissenyada en les següents seccions:

 • inici, on es pot veure un vídeo demostratiu sobre com utilitzar l’eina;
 • projectes, on l’usuari pot veure els seus projectes (ja que els usuaris poden tenir els seus propis projectes);
 • combustibles, on hi ha una taula amb dades de combustibles i les seves característiques, on els usuaris poden modificar-ho d’acord a les seves pròpies dades;
 • màquines, on hi ha una taula amb dades de les màquines utilitzades en el procés (aprofitament forestal, transport i altres, inclosos en el programa); els usuaris poden modificar les dades d’acord a les seves pròpies dades i màquines;
 • finalment hi ha dos camps, on l’usuari pot veure informació sobre els creadors de les eines i també contactar amb ells per si hi ha qüestions o suggerències sobre l’eina.

El programa calcula les emissions en base a la cadena de producció i les dades rellevants. Té dades estàndard per fer-ho, però si l’usuari té altres dades rellevants es pot modificar el càlcul.

Com més acurat feu el seguiment dels passos presentats, més acurats seran els vostres resultats.

Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb els socis rellevants al lloc web.

Podeu accedir a la calculadora de la petjada de carboni des de www.woode3.eucalculadora d’emissions de CO2 dels treballs forestals.

Els objectius del projecte WoodE3 són:

 • proveir dades actualitzades que possibilitin la influència positiva dels factors d’èxit clau per a l’explotació de la bioenergia forestal sostenible,
 • crear sinergies entre els actors del sector forestal i la bioenergia a nivell de territori en el context del Mediterrani,
 • donar informació relacionada amb les diferents regions Mediterrànies.

Conté dades comunes transnacionals i regionals i especificacions locals; un catàleg exhaustiu de criteris ambientals, econòmics i socials; un directori detallat en línia d’operadors econòmics de bioenergia i organització competents; informació en profunditat de recursos forestals i tècniques de mobilització; una eina per a calcular la petjada de carboni de la cadena de subministrament de biomassa; actualització de la informació relacionada amb l’explotació de la bioenergia sostenible.

In the context of the project WOODE3 and with the participation of all project partners, we developed an Carbon Foot Print Calculator of the wood energy supply chain.

CFP is a tool to calculate the CO2 emissions produced during the exploitation, transport and preparation of forest biomass to be used as bioenergy. The tool supports many different biomass production processes.

See demonstration video for CFP tool.

The tool includes most common fuels and machines. They can be modified to adjust them to the consumptions and emissions of the actual machinery used or new fuels and machines can be defined. This tool can be edited by users, who can modify some data in all programme schemes.

The tool is arranged in the following sections:

 • home, where you can see a demo video on how to use the tool,
 • projects, where the user can see their projects (users can have their own projects),
 • fuels, where there is a table with data fuels and their characteristics, which users can modify it according their own data,
 • machines, where there is a table with data on machines used in the process (forest harvesting, transport and other included in the programme); users can modify data according their own data and machines,
 • finally two fields, where the user can see information about the tool’s creators and also contact them if there are any questions or suggestions about it.

The programme calculates emissions on the basis of the production chain and relevant data. It has standard data to do so, but if the user has other relevant data, the calculation can be modified.

The more carefully you follow the steps presented in the programme, the more accurate your results will be.

Finally, the tool will provide a report with emissions for each processes, and the final balance, shown in chart form. The final report can be printed.

You can access the CFP tool on http://woode3.eu/ under Carbon Foot Print Calculator.

Recent Comments

Comments are closed.