Ajuntaments, silvicultors i instal·ladors inicien un projecte conjunt per promoure la implantació de la biomassa forestal a Catalunya com a font d’energia – març 2011

El projecte s’emmarca dins de la iniciativa INNObiomassa promoguda per l’ACM, el CTFC, el CFC, FERCA i Qnorm i està subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010.

La primera acció d’aquest projecte que té la finalitat d’evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica es porta a terme de forma paral·lela al Gironès, el Montnegre i Corredor, l’Anoia, el Solsonès, la Noguera, la Ribera d’Ebre i el Priorat.

L’Associació Catalana de Municipis (ACM), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i Qnorm, amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010, han posat en marxa una iniciativa conjunta per promoure la implantació de la biomassa forestal i analitzar la seva viabilitat com a energia alternativa a les energies convencionals. El projecte s’emmarca dins de la iniciativa INNObiomassa, una estratègia integrada per a la consolidació del sector emergent de la biomassa tèrmica com a font d’ocupació, que té la finalitat de promoure la implantació de la biomassa forestal i evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica, tot generant llocs de treball.

Montserrat García, adjunta a direcció del CTFC, i Roser Mundet, enginyera de Forests del CFC, expliquen que aquest projecte, que es portarà a terme al llarg de tot l’any, consta de quatre grans accions: diagnosticar el consum i el potencial d’aprofitament energètic; promoure la formació professional i la creació d’ocupació; impulsar la certificació d’un producte de qualitat i donar a conèixer i divulgar els resultats obtinguts.

La primera acció, que es desenvoluparà en els propers sis mesos, es portarà a terme de forma paral·lela en sis àrees pilot de Catalunya: el Gironès, el Montnegre i Corredor, l’Anoia, el Solsonès, la Noguera, la Ribera d’Ebre i el Priorat. Aquestes àrees han estat escollides “per tenir una important massa boscosa, o bé per tenir taxes d’atur altes i perquè són representatives de les diferents singularitats del territori català. I perquè, fins al moment, no s’hi ha desenvolupat cap iniciativa semblant”, apunta Mundet. En el marc d’aquesta primera acció s’analitzarà la disponibilitat de biomassa i la demanda energètica en cada una de les àrees pilot i s’hi promourà la implantació de la biomassa forestal. L’enginyera de Forests del CFC explica que s’oferirà als municipis que en formen part la possibilitat d’avaluar energèticament les instal·lacions municipals pel què fa a sistemes de climatització i elaborar-los, si s’escau, una proposta d’alternativa. També s’elaborarà un full de ruta per determinar línies a seguir en l’àmbit energètic i de la biomassa. Els resultats i les conclusions de l’anàlisi de la disponibilitat de biomassa i la demanda energètica es preveuen donar a conèixer a finals de juliol d’aquest any.

Catalunya és un país de boscos

Segons dades del 3r Inventari Forestal Nacional (IFN), Catalunya, amb una superfície de més de 3 milions d’hectàrees, té una superfície forestal d’1,9 M d’hectàrees (un 60% del total) i d’aquestes, 1,6M d’hectàrees són boscos. Els boscos representen el 51% de la superfície total de Catalunya. Una part important d’aquests boscos es troben subexplotats a causa de l’abandonament progressiu que s’hi està donant provocat per la manca de rendibilitat econòmica de les explotacions forestals. Cada any els boscos acumulen més i més biomassa, ja que del que creixen en fusta només se n’aprofita 1/3 part cada any. L’aprofitament energètic de la biomassa ajuda a fer que Catalunya evolucioni cap a un model de sostenibilitat energètica de futur i a crear nous llocs de treball, fet fonamental en l’àmbit rural ja que fixa població afavorint la cohesió social i territorial.