Línies d’R+D+i

El Grup d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) inicià la seva activitat l’any 2005 i té dues vessants: l’aprofundiment del coneixement en els aprofitaments fusters (optimització de tècniques, costos i mercat de la fusta) i l’estudi de la biomassa forestal (diagnosis territorials, qualitat del material i logística de la cadena de subministrament).

Les nostres línies de treball són:

Anàlisi, seguiment i optimització de les operacions d’aprofitaments forestals

 • Suport a la innovació en els processos, millora dels rendiments i optimització de les despeses.
 • Tècniques de desembosc, xarxa viària forestal.
 • Anàlisi del mercat de la fusta en roll i dels subproductes.

Assessorament científico-tècnic a empreses i administració (productors, subministradors i consumidors de biomassa agroforestal)

 • Qualitat i emmagatzematge de l’estella forestal.
 • Anàlisi territorial de distribució espacial i capacitats de producció i d’aprovisionament (estudis de viabilitat i de logística de la cadena d’aprofitaments forestals i de subministrament de biomassa).
 • Dimensionament per a instal·lacions i aplicacions energètiques a partir de la biomassa forestal.
 • Model de negoci i pla de producció de biocombustibles sòlids.
 • Implantació de segells i marques de qualitat, traçabilitat i petjada de carboni dels productes.
 • Conreus energètics. Disseny de la plantació, conreu, producció i mercat.

Servei d’anàlisi i de mostreig

 • Mostreig de diferents acopis de material (piles d’estella, sitges, camió estàtic, material a bosc). Per tal de realitzar la demanda del servei de mostreig i caracterització de biocombustible us podeu adreçar a l’apartat de Peticions.
 • Servei analític de caracterització de biocombustibles agroforestals (estella, pèl·let, briqueta, pinyol, closques, subproductes…). Avaluació de les característiques físico-químiques i determinació de la seva aptitud per als diferents processos de valorització energètica.
  • Anàlisi de mostres procedents de biocombustibles sòlids (granulometria, humitat, poder calorífic, anàlisi elemental, material volàtil, contingut en cendres, densitat aparent, durabilitat mecànica del pèl·let). Per tal de veure tots els serveis de laboratori us podeu adreçar a Serveis, i per tal de realitzar la demanda de caracterització de biocombustible us podeu adreçar a l’apartat de Peticions.
  • Anàlisi del contingut d’humitat de la biomassa (llenya, fusta en roll…).
 • Serveis d’inspecció i auditoria per a la marca DIN Plus en la fabricació i producció de pèl·let i d’altres biocombustibles agroforestals.
 • Serveis d’inspecció i auditoria per a la marca DBOSQ, fabricació i producció d’estella forestal. Més informació de la marca DBOSQ.

Formació

 • Formació on-line i/o presencial “a la carta” en l’àmbit de la biomassa i de la cadena de valor dels aprofitaments forestals