DBOSQ

DBOSQ és una marca de garantia per a l’estella

La creació de la marca de garantia DBOSQ, estelles per a ús domètic, respon a la necessitat de donar confiança als clients de que estan consumint un producte de qualitat, estable en el temps, i que compleix els requisits de traçabilitat de tota la cadena de valor.

Al mateix temps, permet donar compliment amb allò disposat al Reial Decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, que dictamina -entre altres, que els fabricants o proveïdors de biocombustibles sòlids hauran de realitzar la declaració de qualitat i etiquetat del producte, segons allò recollit a les normes UNE-EN ISO 17225.

Per a determinar la qualitat de la biomassa, ens basem en repetides anàlisis de laboratori i controls en el procés de producció del producte per part del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC); i la traçabilitat es determina fent el seguiment per conèixer l’origen geogràfic d’on prové el material. Coneixent les característiques del material i el seu origen, els consumidors poden escollir l’estella que més s’adapti a les seves necessitats de cara a la qualitat o producte de proximitat.

La transferència de la informació al consumidor es realitza mitjançant el logo distintiu i una etiqueta integrada a les factures de venda de biomassa i a la declaració de qualitat del producte.

A l’etiqueta s’indica l’origen geogràfic i dos paràmetres de qualitat com són la humitat i la granulometria (P16S, P31S o P45S), així com també la classe de qualitat (A1, A2 o B). En haver-hi un apartat identificador de l’empresa, cada empresa disposa de la seva etiqueta particular.

La implantació de la marca de qualitat DBOSQ comporta nombrosos avantatges:

  • Promou l’ús d’estella forestal com a biocombustible de qualitat per a usos tèrmics.
  • Els controls de qualitat sobre el biocombustible obliga a una millora permanent de la qualitat dels productes.
  • Assegurar la qualitat dels biocombustibles és clau per a evitar problemes de mal funcionament de les instal·lacions i garantir un alt rendiment de la caldera.
  • La traçabilitat de l’origen del producte que porta implícita la marca, maximitza la venda de proximitat i en conseqüència la millora dels boscos locals.
  • Dóna coneixement i confiança al consumidor final del producte que està adquirint.
  • La marca DBOSQ és una forma de publicitat pel productor gràcies al valor afegit que dóna al seu producte.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte a través del següent telèfon 973 48 17 52 o escriure’ns via correu electrònic a la següent direcció: biomassa@ctfc.cat