Certificació de qualitat del biocombustible

L’assegurament i control de la qualitat del biocombustible pretén donar confiança en que, de forma contínua, s’assoleix una qualitat estable d’acord amb els requisits dels clients.

El control de qualitat implica el control de la qualitat d’un producte o procés amb l’objectiu de garantir el lliurament del producte o servei amb la màxima eficiència i rendibilitat en compliment de les propietats requerides.

La garantia de qualitat, per la seva banda, implica principalment l’avaluació dels productes i els processos en base a una marca de qualitat o auditoria aplicada per un tercer.

La certificació de la qualitat del biocombustible per una tercera part pot ser beneficiós per al comerç de la UE i els mercats mundials.

La marca DBOSQ neix per la necessitat de garantir l’origen i qualitat de l’estella forestal per tal d’oferir al consumidor final la identificació del producte que adquireix.

Per a determinar la qualitat de l’estella i garantir-ne l’origen, durant el procés productiu es porten a terme controls en les instal·lacions dels productors i es prenen mostres de producte per realitzar analítiques al laboratori d’acord amb les normes internacionals ISO corresponents.

La marca estableix l’origen geogràfic i determina els paràmetres de qualitat com la humitat, la granulometria, el poder calorífic, el contingut d’impureses, les cendres i volàtils que produeix la combustió.