6ª reunió del projecte Proforbiomed a València – resultats palpables6th SGM of Proforbiomed in Valencia – tangible results6ª reunión del proyecto Proforbiomed en Valencia – resultados palpables

Els dies 12 a 15 de novembre (2013) va tenir lloc la darrera reunió de coordinació del projecte Proforbiomed a Valencia, organitzada per la Direcció General de Medi Natural de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Enguera.

Fruit d’aquesta darrera reunió s’han reforçat les línies de col·laboració entre els socis del projecte, que ja compten amb resultats palpables dels dos anys de treball amb el projecte. La quantitat d’estudis, accions pilot, documents estratègics i xarxes d’agents dinamitzades asseguren ja un gran impacte del projecte al llarg de l’espai Mediterrani. De fet, es solicitarà a les autoritats de gestió del programa MED un allargament temporal del projecte per tal d’assegurar l’impacte de tota la feina feta mitjançant accions de capitaltzació i difussió.

Bons exemples de feina feta els constitueixen no només les accions desenvolupades a Catalunya pel CTFC en col·laboració amb molts agents territorials (veure aquesta entrada i la secció de Proforbiomed en el nostre blog), sinó també l’Oficina de la Biomassa creada al municipi de Patras o el Cluster de Biomassa creat a Macedònia Occidental (tots dos a Grècia), els estudis de producció de biomassa forestals realitzats a Enguera, Eslovènia, Murcia i la regió de Provença-Alps-Costa Blava (França), el Consorci de la Biomassa creat a Ptuj (Eslovènia), les demostracions de bones pràctiques forestals realitzades a Sicília, el protocol de traçabilitat de biomassa forestal liderat pels socis de Lombardia amb una important col·laboració del CTFC, els estudis d’alternatives de gestió com a font d’energia per a les acàcies a l’Algarve o els estudis de pre-viabilitat de diverses instal·lacions de calefacció distribuïda i cogeneració realitzats a Eslovènia, Murcia, Valencia i Grècia, entre molts d’altres.

En el marc de la fira Novabuild, Proforbiomed va defensar els interessos dels sector de la bioenergia forestal en el món de la construcció, on les noves tendències s’inclinen cap a l’estalvi i l’eficiència energètics. El paper dels productes forestals és, llavors, rellevant en aquest marc, ja que permeten l’ús de materials renovables tant per a l’aïllament (suro i plafons de fibres de fusta) com per a la generació de calefacció (biomassa forestal per a energia).

Roque Pérez Palazón - Proforbiomed Leader

Divendres 15 de novembre es van visitar diverses accions pilot desenvolupades a la Comunitat Valenciana. En primer lloc es va visitar una plantació pilot de Paulownia establerta a un terreny agrícola en desús. Després es van visitar les parcel·les on es van realitzar les proves pilot d’aprofitament forestal en masses de Pinus halepensis al municipi d’Enguera, a les qual s’ha realitzat un estudi molt complet de productivitats, costos i efectes ambientals. Finalment es va visitar l’empresa Ceramicas Molla, a Xàtiva, que disposa d’un sistema de generació elèctrica basat en la gasificació d’estella forestal en llit fluït bombollejant, amb una capacitat per a la generació d’1,65 MWe.

Paulownia pilot plot

Pinus halepensis pilot plot
Ceramicas Molla gasification installation

La propera reunió tindrà lloc al Juny de 2014 a Marsella, que també comptarà amb una conferència internacional que inclourà la presentació pública dels resultats d’aquest projecte estratègic, i que serà organitzada pels socis de l’Associació Internacional dels Boscos Mediterranis (AIFM).

Més informació: proforbiomed@ctfc.cat,

http://www.proforbiomed.eu/,

https://www.facebook.com/Proforbiomed,

http://www.linkedin.com/groups/Proforbiomed-Mediterranean-Forest-Biomass-Energy-4713436,

http://afib.ctfc.cat/?p=850

Between November 12th to 15th (2013) was held the last coordination meeting of the project Proforbiomed in Valencia, organized by the Directorate General for the Environment of the Valencian Community and the Town Council of Enguera.

The results of this last meeting are reinforced lines of collaboration between the project partners, which have the tangible results of two years of work with the project. A number of studies, pilot projects, strategic documents and dynamized networks of agents assure a big impact of the project throughout the Mediterranean area. In fact, the MED authority will be asked to allow an extension to ensure the impact of all the work done by means of capitalization and dissemination actions.

Good examples of the work done are not only the actions developed by the CTFC in Catalonia in collaboration with many regional agents (see this post and the Proforbiomed section on our blog), but also the recently created Biomass Office in the municipality Patras or the Biomass Cluster created in Western Macedonia (both in Greece), the studies conducted on forest biomass production in Enguera (Spain), Slovenia, Murcia (Spain) and the region of Provence- Alpes-Côte d’Azur (France), the Biomass Consortium created in Ptuj (Slovenia), demonstrations of good forest practices conducted in Sicily, a traceability protocol for forest biomass led by partners from Lombardia with an important collaboration of CTFC, studies of management alternatives for Acacia spp as a source of energy in the region of Algarve or the pre- feasibility studies done for divserse facilities for district heating and CHP conducted in Slovenia, Murcia, Valencia and Greece, among others.

As part of the fair Novabuild, Proforbiomed defended the interests of the forest bioenergy sector in the construction sector, where the new trends go towards energy saving and efficiency. The role of forest products is therefore relevant in this context as they allow the use of renewable materials for both insulation (cork and wood-based panels) and for heating (forest bioenergy) .

Roque Pérez Palazón - Proforbiomed Leader

On Friday November 15th several pilot projects developed in Valencia were visited. First was a Paulownia sp pilot plantation established in an abandoned land. Afterwards were visited the Pinus halepensis plots where production studies took place (Enguera), with a comprehensive study of productivity, costs and environmental effects. Finally the Xativan company Ceramicas Molla was visited. This company has a power generation system based on gasification of forest biomass with a bubbling fluid bed reactor, with a capacity to generate 1,65 MWe.

Paulownia pilot plot

Pinus halepensis pilot plot

Ceramicas Molla gasification installation

The next meeting will take place in June 2014 in Marseille, which will also feature an international conference including the public presentation of the results of this strategic project. The meeting will be hosted by the project partners International Association of Mediterranean Forests (AIFM).

More information: proforbiomed@ctfc.cat,

http://www.proforbiomed.eu/,

https://www.facebook.com/Proforbiomed,

http://www.linkedin.com/groups/Proforbiomed-Mediterranean-Forest-Biomass-Energy-4713436,

http://afib.ctfc.cat/?p=850

Los pasados días 12 a 15 de noviembre (2013) tuvo lugar la última reunión de coordinación del proyecto Proforbiomed en Valencia , organizada por la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Enguera .

Fruto de esta última reunión se han reforzado las líneas de colaboración entre los socios del proyecto, que ya cuentan con resultados palpables de los dos años de trabajo. La cantidad de estudios, acciones piloto, documentos estratégicos y redes de agentes dinamizadas aseguran ya un gran impacto del proyecto a lo largo del espacio Mediterráneo. De hecho, se solicitará a las autoridades de gestión del programa MED una prórroga del proyecto para asegurar el impacto de todo el trabajo realizado mediante acciones de capitaltzació y difusión.

Buenos ejemplos de trabajo hecho los constituyen no sólo las acciones desarrolladas en Cataluña por el CTFC en colaboración con muchos agentes territoriales (ver esta entrada y la sección de Proforbiomed en nuestro blog), sino también la Oficina de la Biomasa creada en el municipio Patras o el Cluster de biomasa creado en Macedonia Occidental (ambos en Grecia), los estudios de producción de biomasa forestal realizados en Enguera, Eslovenia, Murcia y la región de Provenza – Alpes-Costa Azul (Francia) , el Consorcio de la biomasa creado en Ptuj (Eslovenia), las demostraciones de buenas prácticas forestales realizadas en Sicilia , el protocolo de trazabilidad de biomasa forestal liderado por los socios de Lombardia con una importante colaboración del CTFC , los estudios de alternativas de gestión como fuente de energía para las acacias en el Algarve o los estudios de pre-viabilidad de diversas instalaciones de calefacción distribuida y cogeneración realizados en Eslovenia, Murcia, Valencia y Grecia, entre muchas otras acciones.

En el marco de la feria Novabuild , Proforbiomed defendió los intereses del sector de la bioenergía forestal en el mundo de la construcción, donde las nuevas tendencias se inclinan hacia el ahorro y la eficiencia energéticos. El papel de los productos forestales es, por lo tanto, relevante en este marco, ya que permiten el uso de materiales renovables tanto para aislamiento (corcho y paneles de fibras de madera) como para la generación de calefacción (biomasa forestal para energía).

Roque Pérez Palazón - Proforbiomed Leader

El viernes 15 de noviembre se visitaron diversas acciones piloto desarrolladas en la Comunidad Valenciana . En primer lugar se visitó una plantación piloto de Paulownia establecida en un terreno agrícola en desuso. Después se visitaron las parcelas donde se realizaron las pruebas piloto de aprovechamiento forestal en masas de Pinus halepensis en el municipio de Enguera, donde se ha realizado un estudio muy completo de productividades, costos y efectos ambientales. Finalmente se visitó la empresa Ceramicas Molla, en Xàtiva, que dispone de un sistema de generación eléctrica basado en la gasificación de astilla forestal en lecho fluido burbujeante, con una capacidad para la generación de 1,65 MWe.

Paulownia pilot plot

Pinus halepensis pilot plot

Ceramicas Molla gasification installation

La próxima reunión tendrá lugar en Junio ​​de 2014 en Marsella, que también contará con una conferencia internacional que incluirá la presentación pública de los resultados de este proyecto estratégico, y que será organizada por los socios de la Asociación Internacional de los Bosques Mediterráneos (AIFM).

Más información: proforbiomed@ctfc.cat,

http://www.proforbiomed.eu/,

https://www.facebook.com/Proforbiomed,

http://www.linkedin.com/groups/Proforbiomed-Mediterranean-Forest-Biomass-Energy-4713436,

http://afib.ctfc.cat/?p=850