Avenços en la recerca sobre la producció i subministrament de biomassa forestal – projecte INFRESProgresses on the research of the production and supply chain of forest biomass – INFRES project

Els dies 23 i 24 d’abril, tècnics de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC han participat a la Universitat de Ciències Agràries de Viena en la reunió de treball del projecte INFRES. En aquesta reunió s’han fixat les bases dels estudis de recerca que es duran a terme els propers mesos i també s’han presentat els resultats preliminars de l’activitat que es duu a terme actualment.
A Catalunya, on també participa la Cooperativa de Serveis Forestals, amb aquest projecte s’estudiaran possibles millores en els següents aspectes:
– qualitat de l’estella amb desembosc per cable aeri
– nous processos de tallada i desembosc en masses denses de pi blanc
– maquinària especialitzada en desembosc de biomassa de baixa densitat energètica
– ús de cable sintètic per desembosc
Addicionalment, altres països estan testant capçals avançats per a aclarides sistemàtiques en masses denses, en la modelització de l’assecat fusta sense estellar i en l’anàlisi d’imatges d’estella de fusta per a la determinació granulomètrica. També s’estan realitzant estudis complexos d’optimització de l’organització logística (magatzems intermedis) per al subministrament de fusta per energia, on Catalunya també participarà. A més, es treballarà conjuntament amb Skogforsk i IVALSA en la determinació dels indicadors per a l’optimizació quantitativa i qualitativa de la producció d’estella en la fase d’estellat.
Durant les properes setmanes s’analitzaran els colls d’ampolla i les cadenes de producció dels països participants per al disseny de les subsegüents accions conjuntes de recerca.
Per a més informació, contacteu amb Judit Rodríguez, Pere Navarro o Ignacio López.