El CTFC aposta per la renovació energètica dels edificis catalans

El projecte europeu MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) contempla entre els seus objectius la definició d’una estratègia per la millora de l’eficiència energètica dels edificis de l’espai MED (Estratègia MEDBEES).

El 23 de maig es va signar a Barcelona l’acord pel qual el CTFC es compromet a impulsar una estratègia de país per a la renovació energètica dels edificis catalans, conjuntament amb altres institucions públiques, empreses privades, associacions empresarials, col·legis professionals, centres docents i de recerca, i organitzacions de la societat civil catalana.

La implementació d’aquesta estratègia entre 2013 i 2020 es concentrarà en un objectiu bàsic: generar estalvi energètic i econòmic en els edificis catalans amb el mínim cost possible. La generació d’aquest estalvi és un dels eixos fonamentals tant per la recuperació de l’activitat i l’ocupació en el sector de l’edificació a Catalunya, com per al compliment dels objectius de la política energètica europea.

Aquesta estratègia es fonamenta, d’acord amb la proposta del projecte europeu MARIE, en cinc eixos de treball principals: Millorar la metodologia i facilitar les eines d’informació i planificació; Activació de l’oferta i la demanda; Facilitar la innovació de productes i serveis; Adaptar el model de governança vigent; Mobilització dels recursos econòmics necessaris.

Les entitats públiques i privades signants s’organitzaran en cinc grups de treball (un per cadascun dels 5 eixos esmentats) que tindran com a objectiu definir i acordar les mesures prioritàries a desenvolupar durant el període 2014-2020 per definir l’estratègia MEDBEES que s’aprovarà en el marc de la Conferència internacional WSB2014 que es celebrarà a Barcelona el novembre de 2014. Aquest acord s’integrarà amb acords similars que es generaran a d’altres regions Mediterrànies per tal de configurar una estratègia transnacional Mediterrània amb el recolzament de les Institucions Europees.

El CTFC participarà en dos dels eixos, concretament en facilitar la innovació de productes i serveis, i la mobilització de recursos necessaris. Aportarà el seu coneixement en l’aprofitament de recursos renovables i d’origen local que creïn activitat i ocupació al sector primari a través de la utilització de la biomassa com a energia renovable, i en l’ús de la fusta com a element a utilitzar en la millora de l’eficiència energètica dels edificis.