Base de dades en línia de la biomassa forestal com a recurs energètic

En el marc del projecte WOODE3 i amb la participació de tots els socis del projecte, s’ha desenvolupat una base de dades en línia per a tots aquells interessats en utilitzar la biomassa forestal com a un recurs d’energia. Les dades són resultat de la capitalització de les dades i d’un marc de treball conjunt.

La base de dades inclou:

 • lleis, ajudes, subsidis i altres qüestions relacionades amb la governança;
 • agents interessats i principals actors en l’ús de la biomassa forestal com a font d’energia;
 • informació sobre projectes i instal·lacions.

La cerca d’informació en la base de dades en línia és lliure, però els usuaris han d’estar registrats. La cerca és possible amb diferents opcions i seleccions múltiples: per socis i paraules clau.

Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb els socis rellevants al lloc web.

Podeu accedir a la base de dades des de www.woode3.eubase de dades.

Els objectius del projecte WoodE3són:

 • proveir dades actualitzades que possibilitin la influència positiva dels factors d’èxit clau per a l’explotació de la bioenergia forestal sostenible,
 • crear sinergies entre els actors del sector forestal i la bioenergia a nivell de territori en el context del Mediterrani,
 • donar informació relacionada amb les diferents regions Mediterrànies.

Conté dades comunes transnacionals i regionals i especificacions locals; un catàleg exhaustiu de criteris ambientals, econòmics i socials; un directori detallat en línia d’operadors econòmics de bioenergia i organització competents; informació en profunditat de recursos forestals i tècniques de mobilització; una eina per a calcular la petjada de carboni de la cadena de subministrament de biomassa; actualització de la informació relacionada amb l’explotació de la bioenergia sostenible.

In the context of the project WOODE3 and with the participation of all project partners, we developed an online database for all those interested in using forest biomass as an energy resource. The data is a result of the data capitalisation and joint framework.

The database includes:

 • laws, aids, subsidies and other issues regarding governance;
 • stakeholders and main actors in the use of forest biomass as an energy source;
 • information about projects and facilities;
 • a bibliography of different references on the subject of forest biomass.

Searching for information in the online database is free, but users must be registered. Searching is possible with different options and multiple selections: by partners and keywords.

If you want more information, get in touch with the relevant partner in the website.

You can access the database on www.woode3.eu under database.

The aims of the WoodE3 project are:

 • to provide up-to-date data that will positively influence the key success factors of sustainable wood energy exploitation,
 • creating synergies between stakeholders from the forestry and wood energy sectors at the territorial level in the Mediterranean context,
 • to give information related to different Mediterranean regions.

It contains both common transnational data and regional and local specifications; a comprehensive catalogue of environmental, economic and social criteria; a detailed online directory of wood energy economic operators and competent organisations; in-depth information on wood resources and mobilisation techniques; a tool to calculate the carbon footprint of the wood energy supply chain; up-to-date information on the subject of sustainable wood energy exploitation.

Recent Comments

Comments are closed.