Els aparells de mesura instantània de la humitat d’estella de fusta a Catalunya

Des de fa uns mesos, l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC està avaluant el funcionament de varis dels humidímetres per a estella de fusta que es poden trobar al mercat.

Els principis bàsics sobre els que es basa el funcionament dels humidímetres que es troben a disposició del petit emprenedor es fonamenten en les propietats elètriques de la fusta i l’aigua. Altres principis, més aplicats en el món industrial, es basen en altres propietats com ara la reflectivitat a raigs de l’infraroig proper, la resonància magnètico-nuclear, etc.

Per a l’estimació de la humitat es fan servir dues propietats elèctriques de la fusta: la conductivitat (o el seu invers, la resistivitat) i la permitivitat (o dielectricitat).

La mesura basada en la conductividad medeix la variació de la conductància (o l’invers, la resistència) del pas d’una corrent elèctrica entre dos punts d’un volum de fusta o estella segons varia el contingut d’aigua. En aquest principi es basen la gran majoria d’humidímetres de fusta massissa que hi ha al mercat i que es caracteritzen per presentar dues agulles, entre les quals es genera el corrent elèctric. En aquest principi també es basa l’humidímetre de llança BLL de Schaller (comercialitzat a Catalunya per Kapelbi).

Humidímetre Bes-Bollmann i BLL de Schaller

La mesura basada en la permitivitat de la fusta medeix l’afebliment d’un camp elèctric generat entre dues plaques. Entre aquestes dues plaques es posiciona un cert volum de fusta o estella. A major quantitat d’aigua, que és una molècula amb polaritat i en conseqüència sensible als camps elèctrics, major és l’afebliment del camp elèctric que atravessa la fusta. En aquest principi es basa l’humidímetre de galleda fabricat per Schaller (BM1 i BM2).

Humidímetre BM1 de Schaller

El CTFC presentarà el proper mes de juny a la Conferència Exposició Europea de la Biomassa, a Milà, les principals conclusions sobre l’ús i operació dels humidímetres BM1 i BLL (de Schaller, Kapelbi Catalunya) i l’humidímetre de butxaca Bes-Bollmann (basat en el principi de conductivitat). L’estudi es va realitzar en el marc del projecte INNOBiomassa, finançat pel Govern de Catalunya.

Aquests humidímetres es mostren molt pràctics de cara al control intern empresarial que cada empresa ha de fer per tal d’assegurar la qualitat de l’estella. De cara al comerç, en vistes a establir transaccions comercials en base a les lectures realitzades amb ells, cal caracteritzar el biocombustible en qüestió, calibrar l’aparell i establir contractualment els marges d’error admesos tenint en compte el mitjà utilitzat per al control de la humitat. Cal, a més, una mica més de recerca i un coneixement més a fons dels biocombustibles del nostre país.

Més informació a AFIB-CTFC.

Recent Comments

Comments are closed.