El projecte europeu WOODE3 presenta les seves eines online

El projecte WoodE3, cofinançat pels fons FEDER a través del programa MED, es va dissenyar per presentar solucions favorables i possibilitats potencials de com obtenir i utilitzar la biomassa forestal a la Conca Mediterrània.

El creixent interès en aquest recurs suposarà un increment de l’ús de la fusta, generant un efecte positiu tant en el sector de transformació (papereres, taulers, serradores i serradores) com en el de l’energia. A causa de la complexitat, diversitat d’actors i multidisciplinarietat del sector de la fusta i l’energia, que inclou aspectes ambientals, forestals, agrícoles, logístics, industrials i de desenvolupament rural, s’ha arribat a un punt de fragmentació en el coneixement.

La prioritat del projecte, és enfortir la competitivitat del sector de la biomassa forestal a través del desenvolupament rural sostenible, i incrementar la consciència dels agents del sector: propietaris forestals públics i privats i les seves associacions, empreses i companyies del sector forestal, energètic i del reciclatge, administracions públiques, tecnòlegs, instal·ladors, etc.

Atès que la biomassa forestal ofereix molts avantatges i oportunitats potencials, l’objectiu del projecte és ajudar els agents implicats a portar els coneixements a la pràctica. Per això, s’ha dissenyat una plataforma online proveïda amb diverses eines desenvolupades en el projecte WOODE3: Una base de dades, una eina de càlcul d’emissions de CO2 per a explotacions forestals (CFP) i una eina d’anàlisi i avaluació de projectes de biomassa ( IAT). A més s’ha elaborat un informe territorial sobre la situació de la biomassa a cada regió dels socis del projecte.

El desenvolupament de les eines s’ha dut a terme sota la coordinació del CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya). L’objectiu de totes aquestes eines és ajudar els actors implicats en el sector a la presa de decisions i a fer més sostenible el sector. Per això, no només es vol que aquestes eines estiguin accessibles des del web del projecte, sinó que s’utilitzin i difonguin entre els agents del sector, polítics i tècnics. D’aquesta manera, es vol fomentar l’ús més senzill, més segur, optimitzat i beneficiós de la biomassa forestal.

Plataforma en línia

Amb la participació de tots els socis del projecte, s’ha desenvolupat una plataforma per a ser utilitzada per tots aquells interessats en la biomassa forestal com a font d’energia. La informació disponible és el resultat de la capitalització de les dades recopilades sota un mateix marc per a tots els socis.

Els objectius d’aquesta plataforma són:

 • Proporcionar dades actualitzades que puguin influir positivament els factors clau per l’èxit en l’aprofitament sostenible de l’energia forestal.
 • Crear sinergies entre els actors implicats en els sectors de l’energia forestal a nivell territorial en el context mediterrani.
 • Proporcionar informació relativa a les diferents regions mediterrànies.

La plataforma conté dades comunes transnacionals i especificacions regionals i locals; un exhaustiu catàleg de criteris econòmics, socials i mediambientals; un detallat directori online dels operadors econòmics de la biomassa forestal i de les organitzacions competents; informació detallada sobre fonts forestals i tècniques de mobilització; una eina per calcular la petjada del carboni de la cadena d’aprofitament de la biomassa forestal; informació actualitzada sobre el tema de l’aprofitament sostenible de l’energia forestal.

Es pot accedir a la plataforma en línia a través del lloc web del projecte www.woode3.eu.

Informe territorial

Aquest informe és una comparació entre les regions dels socis del projecte sobre la mobilització de la biomassa i la situació dels mercats.

Com que la biomassa forestal ofereix potencials i oportunitats per als agents implicats, la idea de WOODE3 és proporcionar les troballes que s’han recopilat al llarg de la primera etapa del projecte, ajudant-los així a maximitzar l’ús pràctic del coneixement obtingut.

Base de dades en línia

La base de dades creada en el projecte s’estructura en quatre apartats d’informació:

 • lleis, ajudes, subvencions i altres continguts de tipus normatiu i legislatiu;
 • socis i actors principals implicats en l’ús de la biomassa forestal com a font d’energia;
 • informació sobre projectes i instal·lacions;
 • una bibliografia amb nombroses referències sobre el tema de la biomassa forestal.

La recerca d’informació a la base de dades és gratuïta, però els usuaris s’han de registrar. Aquesta recerca és possible a través de diferents opcions i múltiples seleccions: per socis i per paraules clau.

Si es necessita més informació, podeu posar-vos en contacte amb el soci corresponent a través del lloc web.

Petjada del carboni – CFP

Carbon Footprint in Biomass Exploitations

CFP és una eina per calcular les emissions de CO2 produïdes durant l’explotació, el transport i la preparació de la biomassa forestal per a ser usada com bioenergia. L’eina preveu diversos processos de producció de la biomassa.

S’ha creat un vídeo demostratiu de l’eina CFP que estarà disponible al lloc web.

L’eina inclou els combustibles i la maquinària necessaris per a les operacions més habituals en explotacions forestals. Poden modificar-se per adaptar-les als consums i les emissions de la maquinària que està sent realment utilitzada o es poden definir nous combustibles i maquinàries. Aquesta eina pot ser modificada pels usuaris, qui poden ajustar algunes de les dades en totes les fases i etapes que contempla l’eina.

L’eina està organitzada en les següents seccions:

 • pàgina principal, on es pot veure el vídeo demostratiu sobre com utilitzar l’eina,
 • projectes, on l’usuari pot veure els casos ja introduïts per ell (els usuaris poden tenir els seus propis projectes),
 • combustibles, on hi ha una taula amb dades sobre els combustibles i les seves característiques i que els usuaris poden modificar d’acord a les seves pròpies dades,
 • maquinària, on hi ha una taula amb dades sobre la maquinària utilitzada en el procés (tallada i extracció, transport i altres inclosos en el programa), els usuaris poden modificar les dades d’acord amb el seu propi coneixement i experiència així com qualsevol altra maquinària,
 • finalment dos camps, on l’usuari pot veure informació sobre els creadors de l’eina, a més de poder contactar amb ells si es desitja consultar algun tema o fer algun tipus de suggeriment sobre l’eina.

El programa calcula les emissions des de dades rellevants obtingudes al llarg de la cadena de l’aprofitament forestal. Conté dades estàndard per dur a terme els càlculs, però si l’usuari té altres dades rellevants, el càlcul pot ser modificat. Com més rigorosament se segueixin els passos presentats en el programa, més precisos seran els resultats obtinguts.

Finalment, l’eina proporcionarà un informe amb les emissions per a cada un dels processos i fases de l’explotació, i un balanç final que es mostra en forma de taula.

Eina per a l’Anàlisi de l’Impacte IAT (Impact Assessment Tool)

Impact Assessment Tool

L’eina per a l’anàlisi i avaluació de l’impacte de projectes de biomassa, té com a objectiu facilitar la valoració d’aquests projectes a partir d’indicadors socials, ambientals, econòmics i de governança. Aquests són els conceptes en què es basa la sostenibilitat d’un projecte. Aquest instrument permet comparar cada projecte definit per l’usuari amb un projecte tipus o amb altres projectes ja definits.

De manera similar a l’eina CFP l’usuari pot definir i veure els seus projectes en una secció inicial. Després, l’eina guia l’usuari a través de preguntes predeterminades per tal d’analitzar el seu projecte atorgant un valor a cada indicador. Finalment s’obtindrà un informe estructurat en el qual es veurà com a resultat l’impacte del projecte en els indicadors de la sostenibilitat.

Guies

Per tal de facilitar l’ús de les eines desenvolupades, s’han elaborat una guia d’usuari per a cadascuna d’elles. Aquesta tasca l’ha coordinat SODEMASA que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació CIRCE. Cada guia consisteix en un document en què es presenten els continguts de les eines de forma clara i senzilla amb les explicacions per al seu ús i la interpretació de resultats. El document està redactat en anglès i en format digital perquè cada soci pugui traduir-la en el seu idioma i editar-la en la forma que consideri més adequada per a la seva difusió (paper, suport informàtic, etc.).

Ja es troben disponibles les versions en castellà i en català que s’han començat a difondre entre els col·laboradors del WOODE3 a Aragó i Catalunya a través de reunions tècniques de treball que s’han dut a terme al mes de juny. Els interessats en les guies es poden posar en contacte amb els socis espanyols del projecte (SODEMASA i CTFC), a través del lloc web.

Més informació

Recent Comments

Comments are closed.