FinalitzatsCompletedFinalizados

Més recents:

2011

Entitat finançadora: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010

Socis: Associació Catalana de Municipis (ACM), Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Consorci Forestal de Catalunya (CFC), Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i Qnorm

Durada: 2011

Contacte: Mireia CodinaPere Navarro

2010

Entitat finançadora: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Gobierno de España; Projecte MASOVERA; Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, LEADER Cat Central.

Durada: Octubre 2010 – Novembre 2010

Contacte: Mireia CodinaPere Navarro

Entitat finançadora: Consell Insular de Menorca (CIME)

Durada: 2010

Contacte: Mireia Codina i Pere Navarro

 • Con sabor a bosque

Autor: Pere Josep Navarro (apartat de la castanya)

Entitats finançadores: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural – Unió Europea; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Gobierno de España; Departament d’Agricultura, Ramaderia i Acció Rural – Generalitat de Catalunya

Durada: 2010

Contacte: Pere Navarro

 • Valorització com esmena edafològica i compost de residus d’estassades de canya americana Arundo donax L.

Entitat finançadora: Agència Catalana de l’Aigua

Durada: 2010

Contacte: Pere Navarro

 • Col·laboració en l’estudi de viabilitat per a la implantació d’un o varis centres de consum de biomassa a la comarca del Berguedà

Redacció: Serveis Territorials a Barcelona – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya; Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomasa – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2010

Contacte: Ignacio López i Pere Navarro

 • Desenvolupament d’un programa de seguiment i valoració econòmica per a la gestió i treballs de millora del castanyer: caracterització de les masses, silvicultura i anàlisis de la gestió, valoració dels treballs silvícoles, productes i mercats

Entitat finançadora: Conveni entre la Diputació de Barcelona i el CTFC en el marc de l’Obra social de la Caixa d’Estalvis i Pensions

Durada: 2005-2010

Contacte: Pere Navarro

 • Els nous usos del Castanyer – Projecte Final de Carrera de la Llicenciatura de Ciències Ambientals de la UAB

Autora: Blanca Tubella

Cotutor: Pere Josep Navarro

Durada: 2009-2010

Contacte: Pere Navarro

Programa Emplea Verde 2007-2013

Entitat finançadora: Fundación Biodiversidad

Durada: 2008-2010

Contacte: Mireia Codina, Ignacio López i Pere Navarro

 • Servicios de asesoramiento ambiental para la promoción de empresas relacionadas con el aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos

Entitat finançadora: Fundación Biodiversidad a travès del projecte Intrader

Durada: 2008-2010

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

2009

Entitat finançadora: Comissió Europea

Durada: 2009

Contacte: Pere Navarro, Mireia Codina i Ignacio López

 • Estudi bàsic d’aplicacions energètiques a la Vall d’Aran a partir del consum de matèria primera forestal

Entitat finançadora: Conselh Generau d’Aran

Durada: 2009

Contacte: Mireia CodinaIgnacio LópezPere Navarro

 • Oficina tècnica de suport bàsic i actuacions directes en temes de biomassa forestal 2009 – Acció 7 Addenda 2009

Entitat finançadora: Servei de Gestió Forestal – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2009

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

 • Camp experimental per a la producció i aprofitament de cultius llenyosos energètics i frondoses nobles. Fase I: disseny experimental – Acció 14 Addenda 2009

Entitat finançadora: Servei de Gestió Forestal – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2009

Contacte: Mireia CodinaIgnacio LópezPere Navarro

 • Guia per a la redacció d’estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2009

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

Redacció: Servei de Gestió Forestal (coord.) – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya; Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2009

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

2008

Redacció: Servei de Gestió Forestal (coord.) – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya; Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2008

Contacte: Pere Navarro

 • Oficina tècnica de suport al DMAH com a promotor d’actuacions i projectes emergents en temes de biomassa

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2008

Contacte: Pere Navarro

 • Anàlisi de treballs forestals realitzats a la zona de Carbasí (Anoia)

Entitat finançadora: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya; Agència de Residus de Catalunya

Durada: 2008

Contacte: Mireia CodinaIgnacio LópezPere Navarro

 • Informe de disponibilitat de la biomassa al municipi d’Argençola

Entitat finançadora: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya; Agència de Residus de Catalunya

Durada: 2008

Contacte: Mireia CodinaPere Navarro

 • Plans d’empresa per a l’engegada d’activitat a Argençola i Bages

Entitat finançadora: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya; Agència de Residus de Catalunya

Durada: 2008

Contacte: Mireia CodinaIgnacio LópezPere Navarro

 • Estudi d’aprofitament de recursos forestals

Entitat finançadora: SOCC – Pacte Territorial per a l’ocupació de les Terres de Lleida; Diputació de Lleida

Durada: 2008

Contacte: Pere Navarro

 • Promoció del foment de la utilització de la biomassa per a la generació d’energia mitjançant la realització d’un projecte consistent en el disseny estratègic de la posada en marxa i el desenvolupament de l’aprofitament de biomassa forestal a Catalunya

Entitat finançadora: Agència de Residus de Catalunya

Durada: 2008

Contacte: Pere Navarro

 • Alternatives a la diversificació de rendes en l’activitat agrària i proposta de projectes col·laboratius: Revalorització del castanyer (alternatives en aprofitament energètic i producció de fruit)

Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Acció Rural – Generalitat de Catalunya

Durada: 2008

Contacte: Pere Navarro

 • Desenvolupament d’un programa de seguiment i valoració econòmica dels treballs de millora del castanyer. Fase III: Estudi de mercat i documents tècnics de costos d’aprofitament de l’espècie Castanea sativa

Entitat finançadora: Diputació de Barcelona

Durada: 2007-2008

Contacte: Pere Navarro

2007

 • Pla Director Forestal del Solsonès

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya; Consell Comarcal del Solsonès

Durada: 2007

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

Participants: JSP (Coord.), METLA, VTT, Processes, NCP, LUVA, FINPRO, CEBra, FHE, DMAH, SE-UAB, FOAL, IST, IrRADIARE

Regions: Finlàndia, Alemanya, Catalunya, Portugal, Lituània

Entitat finançadora: Programa Intelligent Energy Europe Programme

Partner: Direcció General del Medi Natural – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2005-2007

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

Coord. Asforga (Galícia), Rodríguez (IP-CTFC)

Regions: Galícia, País Basc, Catalunya, Portugal, Aquitània

Entitat finançadora: Interreg III B SUDOE

Durada: 2005-2007

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

 • POLICITY, Energy networks in sustainable cities

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2005-2007

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

2006

 • Estudi de viabilitat per a una instal·lació de biomassa forestal a Cerdanyola

Entitat finançadora: Direcció General de Polítiques Ambientals – Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2005-2006

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

 • Caracterització de l’oferta de productes forestals i els seus costos associats per a l’aprofitament energètic. Concreció a la comarca del Bages

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2005-2006

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

 • Característiques de l’oferta de productes forestals per a l’aprofitament energètic

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2005-2006

Contacte: Ignacio LópezPere Navarro

 • Estudi del mercat de fusta en roll a les empreses de primera transformació a Catalunya

Entitat finançadora: Centre de la Propietat Forestal, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya, i Universitat de Lleida (UdL)

Durada: 2005-2006

Contacte: Pere Navarro

Entitat finançadora: Centre de la Propietat Forestal, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2005-2006

Contacte: Pere Navarro

2005

Entitat finançadora: Centre de la Propietat Forestal, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2004-2005

Contacte: Pere Navarro

Entitat finançadora: Centre de la Propietat Forestal, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Generalitat de Catalunya

Durada: 2004-2005

Contacte: Pere Navarro

2011

Funding body: Employment Service of Catalonia (SOC) and European Social Fund, according to the Program of grants for the Innovatives Projects, regulated by the Order TRE/293/2010

Partners: Catalan Association of Municipalities (ACM), Forest Sciences Center of Catalonia (CTFC), Forest Consortium of Catalonia (CFC), Federation of Entrepreuners Installers of Catalonia (FERCA) and Qnorm

Period: 2011

Contact: Mireia Codina and Pere Navarro

2010

Funding body: Ministry of Environtment, Rural and Marine – Government of Spain; Project MASOVERA; Consortium for the Development of Central Catalonia, LEADER Cat Central.

Period: October 2010 – November 2010

Contact: Mireia Codina and Pere Navarro

Funding body: Menorca Island Council (CIME)

Period: 2010

Contact: Mireia Codina and Pere Navarro

 • With flavour of forest

Author: Pere Josep Navarro (section of the chestnut)

Funding bodies: European Agricultural Fund for Rural Development- European Union; Ministry of Environtment, Rural and Marine – Government of Spain; Department of Agriculture, Livestock and Rural – Government of Catalonia

Period: 2010

Contact: Pere Navarro

 • Valorisation as soil amendment and compost waste of clearing brushwood of  American cane Arundo donax L.

Funding body: Catalan Water Agency

Period: 2010

Contact: Pere Navarro

 • Collaboration in the feasibility study for the implementation of one or two centres of consumption of biomass in the Berguedà region.

Writing: Territorial Services in Barcelona – Department of Environtment and Housing – Government of Catalonia; Department of Forest Harvesting, Wood Mobilization and Biomass- Forest Sciences Center of Catalonia (CTFC)

Funding body: Department of Environtment and Housing – Government of Catalonia

Period: 2010

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

 • Development of a monitoring program and economic valorisation for the management and works of improvement of the chestnut tree: characterization of the forest stand, silviculture and management analysis, assessment of silvicultural works, products and markets

Funding body: Agreement between the Provincial Council of Barcelona and the CTFC in the framework of the “la Caixa” Foundation

Period: 2005-2010

Contact: Pere Navarro

 • The new uses of the Chestnut tree – Final Project of the Degree in Environmental Science of UAB

Author: Blanca Tubella

Mentor: Pere Josep Navarro

Period: 2009-2010

Contact: Pere Navarro

Emplea Verde 2007-2013 program

Financial body: Fundación Biodiversidad

Period: 2008-2010

Contact: Mireia Codina, Ignacio López and Pere Navarro

 • Environmental consulting services for the promotion of the enterprises related to the biomass harvesting for energy  purposes

Financial body: Fundación Biodiversidad through the Intrader project

Period: 2008-2010

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

2009

Financial body: European Commission

Period: 2009

Contact: Pere Navarro, Mireia Codina and Ignacio López

 • Basic study of energy applications in the Vall d’Aran from the consumption of raw forest

Financial body: General Council of Aran

Period: 2009

Contact: Mireia CodinaIgnacio López and Pere Navarro

 • Technical office of basic support and direct actions in forest biomass topics 2009 – Action 7 Addenda 2009

Financial body: Service of Forest Management – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2009

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

 • Experimental field for the production and harvesting of energy crops and noble broadleaves. Phase I: experimental design -Action 14 Addenda 2009

Financial body: Service of Forest Management – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2009

Contact: Mireia CodinaIgnacio López and Pere Navarro

 • Guide for writing evaluation studies of biomass availability

Financial body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2009

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

Writing: Service of Forest Management – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia; Center for Ecological Research  and Forestry Applications (CREAF); Department of Forest Harvesting, Wood Mobilization and Biomass – Forest Sciences Center of Catalonia (CTFC)

Financial body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2009

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

2008

Writing: Service of Forest Management (coord.) – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia; Center for Ecological Research  and Forestry Applications (CREAF); Department of Forest Harvesting, Wood Mobilization and Biomass – Forest Sciences Center of Catalonia (CTFC)

Financial body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2008

Contact: Pere Navarro

 • Technical office for the support of the DMAH as a sponsor of actions and projects emerging in biomass topics

Financial body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2008

Contact: Pere Navarro

 • Analysis of forestry works made in the Carbasí area (Anoia)

Financial body: General Management of Environmental Policies – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia; Waste Agency of Catalonia

Period: 2008

Contact: Mireia CodinaIgnacio LópezPere Navarro

 • Report of the biomass availability in the Argençola village

Financial body: General Management of Environmental Policies – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia; Waste Agency of Catalonia

Period: 2008

Contact: Mireia Codina and Pere Navarro

 • Business plans for the begining of the activity in Argençola and Bages

Financial body: General Management of Environmental Policies – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia; Waste Agency of Catalonia

Period: 2008

Contact: Mireia CodinaIgnacio López and Pere Navarro

 • Study of forest resources harvesting

Financial body: SOCC – Territorial Agreement for the employment of the lands of Lleida; Council Province of Lleida

Period: 2008

Contact: Pere Navarro

 • Promotion of the biomass use for the energy generation by the realisation of a project consisting in the strategic design of the implementation and the development of the forest biomass harvesting in Catalonia

Financial body: Waste Agency of Catalonia

Period: 2008

Contact: Pere Navarro

 • Alternatives to diversification of the incomes in the agrarian activity and proposal of collaborative projects: Upgrading of the chestnut tree (alternatives in energy use and fruit production)

Funding body: Department of Agriculture, Livestock and Rural Action – Government of Catalonia

Period: 2008

Contact: Pere Navarro

 • Development of a program of monitoring and economic evaluation of the works of improvement of the chestnut tree. Phase III: Market study and technical documents of  the harvesting costs of the Castanea sativa specie.

Funding body: Council of Barcelona

Period: 2007-2008

Contact: Pere Navarro

2007

 • Forest Director Plan Solsonès

Funding body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia; Solsonès County Council

Period: 2007

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

Participants: JSP (Coord.), METLA, VTT, Processes, NCP, LUVA, FINPRO, CEBra, FHE, DMAH, SE-UAB, FOAL, IST, IrRADIARE

Regions: Finland, Germany, Catalonia, Portugal, Lithuania

Funding body: Intelligent Energy Europe Programme

Partner: General Department of Environtment – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2005-2007

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

Coord. Asforga (Galicia), Rodríguez (IP-CTFC)

Regions: Galicia, Basc Country, Catalonia, Portugal, Aquitaine

Funding body: Interreg III B SUDOE

Period: 2005-2007

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

 • POLICITY, Energy networks in sustainable cities

Funding body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2005-2007

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

2006

 • Feasibility study for an installation of forest biomass in Cerdanyola

Funding body: General Directorate for Environmental Policy – Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2005-2006

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

 • Characterization of the supply of the forest products and the associated costs for the energy use. Specification in the Bages County.

Funding body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2005-2006

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

 • Features of the supply of the forest products for the energy use.

Funding body: Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2005-2006

Contact: Ignacio López and Pere Navarro

 • Study of the market of timber in the first processing enterprises in Catalonia

Funding body: Center of the Forest Ownership, Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia and the University of Lleida (UdL)

Period: 2005-2006

Contact: Pere Navarro

Funding body: Center of the Forest Ownership, Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia and the University of Lleida (UdL)

Period: 2005-2006

Contact: Pere Navarro

2005

Funding body: Center of the Forest Ownership, Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2004-2005

Contact: Pere Navarro

Funding body: Center of the Forest Ownership, Department of Environtment and Housing  – Government of Catalonia

Period: 2004-2005

Contact: Pere Navarro