Mireia Codina Palou

La Mireia Codina i Palou és Enginyera Tècnica Forestal i treballa a l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa des del 2008. Les seves especialitats són: la bioenergia, aprofitaments forestals (procediments, productivitat i costos), control de qualitat d’estella, emmagatzematge de fusta en roll i estelles, avaluació de disponibilitat de biomassa forestal, i cultius energètics llenyosos.

Publicacions:

Contacte

LinkedIn

Mireia Codina is a Degree Forest Engineering and works, since 2008, in the Department of Forest Harvesting and Biomass at CTFC. Her expertise include: bioenergy, forest harvesting (procedures, productivity and costs), wood chips quality control, storage of fuelwood and wood chips, evaluation of the availability of forest biomass, and short rotation forestry.