Jornada tècnica: La biomassa, una oportunitat pel món rural

La biomassa forestal i agrària ofereix la possibilitat de substituir l’energia procedent de combustibles fòssils per energia produïda per recursos renovables. Amb aquesta oportunitat, es poden abaratir els costos de producció d’energia i crear nous llocs de treball en l’àmbit rural d’acord amb criteris de sostenibilitat ambiental.

La biomassa és una opció a tenir en compte en aquells habitatges i edificis amb consums tèrmics elevats i continus al llarg de l’any. És per això que és ideal en masies, edificis municipals com ajuntaments, poliesportius, hospitals, escoles, etc.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha organitzat la Jornada tècnica: “La biomassa, una oportunitat pel món rural” dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

En aquesta jornada s’ha parlat de la situació actual dels aprofitaments forestals a Catalunya, de la situació del mercat de la biomassa a Catalunya, i concretament el cas del Solsonès, del tipus d’instal·lacions de biomassa i subvencions. Un altre dels aspectes que s’ha tractat és el dels cultius energètics llenyosos. Com a experiències, s’ha presentat el funcionament de quatre calderes de biomassa forestal, la del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la d’una granja de pollastres d’engreix, la d’una granja de porcs d’engreix i un hotel, i la d’una formatgeria. També s’han donat a conèixer dos projectes internacionals en els quals s’està treballant des de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC i que tenen com a objectiu comú donar a conèixer l’ús i l’oportunitat de l’aprofitament de la biomassa forestal.

Resultats i conclusions

Tot i que la jornada estava encarada als agricultors i ciutadans de la comarca del Solsonès i rodalies, han assistit a la jornada unes 126 persones d’arreu de Catalunya, tant pagesos com alcaldes, empresaris, enginyers forestals, estudiants, etc.

A Catalunya hi ha un potencial de biomassa d’unes 200.000 tones. Tanmateix, l’any 2009 es mobilitzaren tan sols unes 48.700 tones d’estella, de les quals 40.000 s’exportaren a Itàlia. Amb el pèl·let és similar: d’un potencial de fabricació de 60.000 tones només se’n produeixen 10.000, i el 80% s’exporta a Europa.

Actualment, a Catalunya hi ha instal·lades unes 21 calderes d’estella i 19 de pèl·lets en edificis i equipaments municipals. Aproximadament, això equival a unes 650 tones d’estella i 900 de pèl·lets, molt lluny del potencial assolible a Catalunya i, per tant, fa palès la necessitat d’instal·lar més calderes de biomassa municipals per tal d’afavorir la mobilització de fusta i valorització d’aquest recurs.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va ser pioner en aquest sentit, instal·lant una caldera de biomassa de 350 kW de potència per escalfar l’edifici del CTFC, del CEDRICAT (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) i del restaurant Can Mascaró. La temporada 2009-2010 la caldera del CTFC ha consumit unes 65 tones, suposant un estalvi de més de 9.000 €/any en comparació amb el gasoil.

Descarregar Conferències