Nova estratègia per al mercat de la Biomassa

El Departament d’Agricultura cerca alternatives en l’àmbit forestal, agroindustrial, i turístic, entre d’altres per desenvolupar la nova estratègia de la biomassa dins del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic (PECAC).

L’aprofitament de la biomassa forestal per a producció d’energia es presenta com una oportunitat per dinamitzar el sector, promoure la gestió forestal sostenible, reduir el risc d’incendis, la pèrdua de biodiversitat i la petjada ecològica, crear noves empreses i generar ocupació.

En els últims dos anys s’han duplicat el número de calderes instal·lades fins arribar a 1.500 a dia d’avui en els sectors domèstic, municipal i terciari.

Els projectes actualment en tràmit o estudi permetrien incrementar del 3% actual fins al 16,6% el total d’energia renovable prodecent de biomassa agrícola i forestal l’any 2020.

Cada any s’acumula als boscos catalans una gran quantitat de biomassa que representa un elevat risc d’incendi forestal, alhora que també la formació d’estructures molt sensibles als efectes de les plagues i les malalties o als episodis d’intenses sequeres, ventades o nevades, com els que s’han succeït els darrers anys.

Els aprofitaments forestals suposen únicament el 20% de la superfície arbrada que ocupa més del 41% del territori, ja que actualment la gestió tradicional dels boscos és poc rendible, principalment per l’elevat cost dels treballs forestals i pel baix preu de la fusta en la indústria de transformació.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha convocat avui la Taula de la Biomassa, Forestal i Agrícola.

L’objectiu d’aquesta Taula és acostar el sector primari al mercat de la biomassa i plantejar i desenvolupar conjuntament una nova estratègia per activar aquest mercat i obrir-lo al sector forestal, agroindustrial i turístic així com al món científic i de la recerca aplicada.

Fins ara el sector ha anat creixent de manera dispersa, sense que s’haguessin pre-definit uns camps potencials com pot ser tot el sector agroindustrial o altres sectors específics (hivernacles al Maresme, balnearis i spa’s, etc.) i que ara, davant la pujada dels preus dels combustibles (gasoil, gas, electricitat…) pot trobar oportunitats d’eficiència i estalvi de costos en l’àmbit de les bioenergies i energies renovables en general i de la biomassa en particular.

Això obre oportunitats per explorar nous camps d’implantació de la biomassa en àmbits com els dels conreus energètics agrícoles, per exemple, o en el de les biorefineries, així com en empreses d’instal·lació, de subministres de recanvis, o de prestació de serveis tècnics associats, etc.

Durant la reunió s’han tractat principalment les accions que emprèn el Departament, en el marc del Pla General de Política Forestal (en fase d’actualització) per promoure l’ús de la biomassa, les seves potencialitats així com les barreres del seu ús com a font d’energia i les seves aplicacions al sector agroalimentari.

La Taula de la Biomassa Forestal i Agrícola s’inscriu en el marc de la Taula Intersectorial de la Fusta, que està en funcionament des de l’any 1988, està formada per organitzacions professionals relacionades amb el sector, propietaris forestals públics i privats, empreses d’explotació forestal, indústries de transformació de productes forestals i les que utilitzen derivats de produccions forestals i representants d’organitzacions agràries i de les administracions. A més, com a grup específic sobre la biomassa, s’han volgut incorporar a possibles consumidors d’aquesta energia renovable.

A més, també han participat diferents entitats i instituts relacionats amb el món científic, la tecnologia i recerca, perquè precisament una de les potencialitats que s’han exposat durant la reunió, és el concepte de les biorefineries i els resultats que comencen a donar les tecnologies de segona generació.

L’estratègia singular de biomassa i activitats definides des del Departament d’Agricultura

Ens trobem en una situació amb suficients elements favorables per tal de poder desenvolupar i avançar en l’obtenció d’energia a través de la biomassa forestal. I per això, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està treballant activament en la nova estratègia de la biomassa dins del Pla de L’Energia i Canvi Climàtic (PECAC).

Les principals línies de treball van encaminades a la recerca de nínxols de mercat per a l’aprofitament de biomassa a aquelles iniciatives emergents i la redacció d’estudis i del potencial de la biomassa forestal.

També, des del Departament, es potencien els ajuts específics a la biomassa i les línies de Recerca+ Desenvolupament+ Investigació, tant en les fases de producció del recurs com de transformació energètica.

A més, es porten a terme una sèrie d’activitats de divulgació i formació als diferents agents del sector i la col·laboració per estudiar la millor logística per a cada projecte així com el foment de les instal·lacions de calefacció i elèctriques alimentades amb biomassa forestal. Finalment, a través de les línies d’ajut a la gestió forestal sostenible, el Departament manté les línies destinades a rebaixar els costos de l’extracció de la biomassa residual dels aprofitaments forestal del bosc.

A nivell organitzatiu, el Departament d’Agricultura s’encarrega de coordinar les administracions competents en l’aprofitament energètic de biomassa a través d’aquest grup de treball de la biomassa que avui s’ha reunit a Barcelona.

L’aprofitament de la biomassa forestal ha d’augmentar la superfície forestal gestionada de forma sostenible i eficient (no tallar més volum de fusta del que creix globalment cada any). També ha d’anar adreçada als productes que no tenen un altra sortida comercial com serien restes d’aprofitaments i treballs silvícoles de millora, etc.)

Catalunya, un país de boscos

Catalunya és un país de boscos, un 60% de la seva superfície és forestal i un 40% correspon a boscos, amb una superfície arbrada d’1.318.000 ha (41% del territori) i amb un increment anual de 3,5 milions de m3 de biomassa.

Tot i la gran importància en superfície dels boscos, el sector forestal està en declivi: el pes econòmic que representa el sector forestal és només l’1,3 % del que mou el sector de l’agricultura i la ramaderia anualment. A més, el preu de la fusta ha anat disminuint a un ritme de poc més de 5 % anual (50 % en la darrera dècada), mentre que la llenya ho ha fet a un ritme inferior, 2,7 % anual (40 % en els darrers 15 anys).

Ara bé, els aprofitaments forestals suposen únicament el 20%, ja que actualment la gestió tradicional dels boscos és poc rendible, principalment per l’elevat cost dels treballs forestals i pel baix preu de la fusta en la indústria de transformació.

Segons les dades estadístiques del Departament d’Agricultura, el ritme d’aprofitaments forestals (annex 4) és molt inferior al creixement dels boscos, només suposa un 20% d’aquest.

Creixement (només del tronc): 2.950.000 m³/any o 2.160.000 t/any (20% aigua)
Aprofitaments: 890.000 m³/any o 572.000 t/any (20% aigua)
Balanç (excedents anuals): (+) 2.060.000 m³/any o 1.588.000 t/any (20% aigua)

D’altra banda, els boscos creixen: a partir de la comparació del 2n i 3r Inventaris Forestals Nacionals (IFN) sabem que l’augment de volum anual amb escorça brut (sense considerar la mortalitat natural) és de 3,5M m3/any. A més, l’IFN3 evidencia que la distribució del número de peus dels boscos catalans està esbiaixada en referència a la distribució ideal, i mostra que hi ha un excés d’arbres de petit diàmetre (annex 3).

Aquesta situació comporta que cada any s’acumuli als boscos catalans una gran quantitat de biomassa que representa un elevat risc d’incendi forestal, alhora que també la formació d’estructures molt sensibles als efectes de les plagues i les malalties o als episodis d’intenses sequeres, ventades o nevades, com els que s’han succeït els darrers anys.

Davant d’aquesta situació en que es troba el sector forestal, la biomassa forestal és una oportunitat de revifar-lo.

En un context de canvi climàtic i dependència energètica dels combustibles fòssils exteriors, l’aprofitament de la biomassa forestal per a producció d’energia es presenta com una oportunitat per dinamitzar el sector, promoure la gestió forestal, crear noves empreses i generar ocupació. El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 ja preveu la biomassa com un dels eixos estratègics per tal d’arribar al triple objectiu del 20-20-20.

A Catalunya s’està produint una eclosió del sector de la biomassa, principalment en les aplicacions tèrmiques, que s’ha traduït en un augment significatiu del nombre d’instal·lacions i d’empreses que treballen en aquest àmbit. És remarcable ja el nombre d’instal·lacions que utilitzen la biomassa com a font d’energia per a produir calor, sigui en equipaments municipals, en el sector industrial on en vivendes familiars, que es tradueix en un estalvi econòmic al consumidor, però també en la utilització d’un recurs local i renovable.

Nova estratègia de biomassa dins del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic (PECAC)

La nova estratègia de biomassa definida al PECAC es concreta en 8 línies, que són:

 1. Assessorament per a l’avaluació del recurs d’aprofitament de biomassa a aquelles iniciatives emergents i valoració dels jaciments disponibles (llenyes, suro, plàtan, pollancre, etc.).
 2. Potenciació d’ajuts específics a la biomassa.
 3. Línies d’R+D+I, tant en las fases de producció del recurs com de transformació energètica.
 4. Divulgació, seminaris i formació als diferents agents del sector.
 5. Fórmules de garantia de subministrament de biomassa forestal per a producció d’energia. Col·laboració en estudiar la millor logística per a cada projecte, i pel conjunt de tots, en el territori català.
 6. Fomentar les instal·lacions de calefacció i elèctriques alimentades amb biomassa forestal.
 7. Manteniment de línies d’ajuts destinats a rebaixar els costos de l’extracció de la biomassa residual dels aprofitaments forestals del bosc.
 8. Coordinació de les administracions competents en l’aprofitament energètic de biomassa.

Actuacions

Les activitats que s’han realitzat per part de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat en relació a aquestes línies són les següents:

1. Assessorament per a l’avaluació del recurs d’aprofitament de biomassa a aquelles iniciatives emergents, valorar els jaciments disponibles (llenyes, suro, plàtan, pollancre, etc.)

 • Redacció dels estudis del potencial i de la viabilitat de biomassa forestal al Pallars Sobirà i a Osona (2009 i 2010), conjuntament amb CREAF, CTFC, FC, CPF i Consells Comarcals. Aquests van servir de base per elaborar les instruccions de redacció dels estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa forestal previstos en les convocatòries de subvencions.
 • Subvencions per realitzar estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa.
 • Assessorament a diferents entitats, organismes en temes de biomassa forestal.

2. Potenciació d’ajuts específics a la biomassa

La biomassa a Catalunya és un sector en ple creixement.

Prenent com a referència l’any 2005, on el mercat de la biomassa per usos tèrmics es limitava a calderes en el sector industrial, que utilitzaven residus o subproductes d’indústries; durant el període 2006-2013 hi ha hagut:

  • Augment significatiu del número d’instal·lacions, sobretot en els sectors domèstic, municipal i terciari. En els últims dos anys s’han duplicat el número de calderes instal·lades fins arribar a 1500 a dia d’avui. Ara, a Catalunya la biomassa ja no és un raresa o una opció residual a l’hora de climatitzar una llar o determinades instal·lacions de serveis.
  • Augment significatiu del número d’empreses noves (subministradors de calderes, instal·ladors, enginyeries,…), formant un sector que era pràcticament inexistent l’any 2005. L’aprofitament de la biomassa és positiu per partida doble ja que, a més d’aprofitar un recurs energètic renovable, permet crear una activitat econòmica vinculada al territori amb un efecte tractor per a l’economia local.
  • Increment de la mobilització de biomassa, principalment forestal, amb empreses que produeixen biocombustibles sòlids en forma d’estella i pèl·let.
  • La popularització de les calderes de biomassa, principalment d’ús domèstic i també al sector serveis, ha impulsat una indústria incipient, tant de combustible com d’instal·lació i manteniment. Actualment hi ha 3 plantes pel·letitzadores en funcionament.
  • A nivell de l’Estat Espanyol el mercat de la biomassa també està en creixement, i s’han creat diverses associacions d’empreses com AVEBIOM (Asociación para la Valorización Energética de la Biomasa), APROPELLET (Associació d’Empreses Productores de Pèl·let de l’Estat Espanyol) o PROBIOMASA.

En els darrers 6 anys, els ajuts de l’ICAEN han impulsat 1.422 instal·lacions de biomassa per a usos tèrmics a Catalunya, principalment en els sectors domèstic, municipal i primari, amb una potència tèrmica total de l’ordre de 100 MW i unes inversions associades per valor d’uns 25 M€.

3. Línies d’R+D+I, tant en las fases de producció del recurs com de transformació energètica

 • A traves del Contracte-Programa entre el Departament d’Agricultura i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es realitza un assessorament de l’anàlisi de la disponibilitat geogràfica dels recursos forestals i viabilitat del seu aprofitament sostenible en el temps, així com aspectes logístics .
 • Participació en 5 projectes europeus ja tancats sobre biomassa forestal dins de diversos programes europeus (Interreg IVc, ALTENER, POCTEFA,…)
 • Actualment per part del CTFC, s’està treballant en quatre projectes:
  • Projecte Rok-FOR, actualment finalitzat, en el qual s’ha treballat en tres mercats principals del sector de la fusta: bioenergia, construcció sostenible i bioproductes.
  • Projecte INFRES, començat el darrer setembre del 2012. en el que es treballa en l’optimització de la logística i aprofitaments de la biomassa forestal.
  • Projecte WOODE3, en procés de tancament. En el qual s’han desenvolupat una sèrie d’eines per la promoció de l’ús de la biomassa forestal i avaluació de projectes relacionats.
  • Projecte PROFORBIOMED. Projecte encaminat a la promoció de l’aprofitament de la biomassa en base a unes accions pilot de treballs relacionats. Mitjançant aquest projecte s’està col·laborant amb el Projecte Marie (sobre eficiència energètica).
 • S’ha participat en l’elaboració del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentaris de Catalunya 2012-2016, on s’hi ha inclòs el sector forestal i temes de bioenergia en particular.

4. Divulgació, seminaris i formació als diferents agents del sector

 • S’ha participat en diverses ponències, entre les que destaquen les realitzades a Mollerussa, Tàrrega, Solsona, Montblanc, Montesquiu, Sort, Montmell, Vic, Valls, etc, entre el 2008 i el 2012.
 • Fira De La Biomassa Forestal: al mes de febrer es va celebrar la I Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya que va tenir lloc al recinte firal del Sucre de Vic. La Fira va superar les seves expectatives (63 expositors presents que van ocupar un espai de 74 estands interiors i 5 espais a l’exterior).
 • Elaboració i edició de 1.500 exemplars d’un quadern sobre la biomassa forestal i elaboració i edició de 1.000 exemplars d’un quadern sobre la conreus energètics.

Des del CTFC, mitjançant el projecte Biomass Trade Center II, en el marc del programa Intelligent Energy in Europe; s’està treballant en la divulgació, seminaris i formació d’aspectes tècnics de la transformació de biomassa forestal i la creació de centres de logística. Del projecte hi ha editat un manual de biocombustibles forestals, un manual per la creació d’un centre de logística.

El butlletí INFOBIOMASSA, que actualment s’envia a més de 1.500 inscrits, i ha estat vist per més de 14.000 persones durant el 2012. Butlletí que dóna informació del sector de la biomassa arreu de Catalunya i altres llocs d’interès.

5. Fórmules de garantia de subministrament de biomassa forestal per a producció d’energia. Col·laboració en estudiar la millor logística per a cada projecte, i pel conjunt de tots, en el territori català

 • Marca de garantia per l’estella DBOSQ: s’ha recolzat la creació de la marca de garantia i el seu reglament d’ús, promogut pel titular de la marca, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) que actualment està registrada, els objectius de la marca són: el consumidor final tingui la garantia que el producte adquirit és de qualitat i adequat per al seu ús especificat, promoció i màrqueting de productors d’estella forestal que compleixen amb els requeriments del reglament de la marca i control de l’origen i traçabilitat de la biomassa subministrada, de tal manera que el client final sigui coneixedor.
 • Des del CTFC, es disposa d’un laboratori de biocombustibles forestals sòlids.

6. Fomentar les instal·lacions de calefacció i elèctriques alimentades amb biomassa forestal.

 • Pla de foment de la biomassa forestal per a ús tèrmic a Catalunya
 • La Proposta d’Ordre per la qual es regula l’aprofitament de la biomassa amb finalitats energètiques en l’àmbit de Catalunya amb l’objectiu d’establir el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica en l’àmbit de Catalunya dels terrenys boscosos dedicats a l’obtenció de biomassa per produir energia elèctrica, d’acord amb les possibilitats que dóna el Reial Decret 661/2007 i atenent a les instruccions sobre el mateix de l’Institut de Diversificació d’Energies Alternatives (IDAEN). Actualment pendent del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora previ a la seva publicació.

7. Manteniment de línies d’ajudes destinades a rebaixar els costos de l’extracció de la biomassa residual dels aprofitaments forestals del bosc

 • Subvencions a la gestió forestal sostenible. Principals accions de l’Administració per promoure l’ús de la biomassa. Incentius econòmics a nivell de Catalunya).

8. Coordinació de les administracions competents en l’aprofitament energètic de biomassa

 • S’ha reactivat el grup de treball de biomassa, en el que hi han col·laborat representants de les següents institucions: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (DGMNB), Centre de la Propietat Forestal (CPF), Forestal Catalana, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Institut Català de l’Energia (ICAEN), amb la finalitat de posar en comú, mitjançant reunions 2 cops a l’any, les línies de treball seguides per cadascuna de les diferents institucions, a fi i efecte de conèixer el que s’ha efectuat fins al moment i mirar de convergir al màxim possible. Recentment, a la darrera reunió que va tenir lloc el 12 de febrer de 2013, les Diputacions de Girona i Barcelona s’han incorporat al grup.
 • Està previst dur a terme un esborrany d’estratègia catalana pel desenvolupament de la biomassa forestal, sempre i quant el PGPF i el PECAC es desenvolupin d’acord amb els documents existents actualment.

Biomassa per producció d’energia elèctrica

A Catalunya actualment hi ha 4 centrals elèctriques de biomassa en funcionament, amb una potència instal·lada de 15,6 MW i un consum del voltant de 100.000 tones anuals de biomassa.

Projecte
Tipus
d’instal·lació
Municipi
Potència
elèctrica (MW)
Consum
biomassa (t/any)
MÓRA
D’EBRE
Producció
elèctrica
Móra
d’Ebre
0,50
2.000
NUFRI
MOLLERUSSA
Producció
elèctrica
Mollerussa
2,0
14.000
BARRI
MARINA
BARCELONA
Producció
elèctrica i xarxa de calor
Barcelona
2,0
16.000
TERMOSOLAR
BORGES, S.L.
Termosolar
mixta con biomassa
Les
Borges Blanques
11,1
(*)
70.700
TOTAL
15,6
102.700
(*) La potència elèctrica de la central (termosolar + biomassa) és de 22,5 MW. La potència elèctrica de la parta de biomassa equival a 11,1 MW.
FONT: ICAEN

Hi ha 9 centrals més que es troben en fase de tramitació o construcció, que afegiran una potència de 61,7 MW i totalitzaran una demanda de unes 530.000 tones anuals de biomassa.

Els projectes actualment en tràmit o estudi permetrien incrementar del 3% actual fins al 16,6% el total d’energia renovable prodecent de biomassa agrícola i forestal

Aquests projectes es caracteritzen per ser d’una dimensió mitjana i per tenir repartida la seva distribució territorial, el que fa que els converteixi en un instrument perfecte per la gestió forestal de les zones rurals i per la dinamització de les seves economies.

Cal destacar el caràcter innovador de la planta termosolar hibridada amb biomassa de les Borges Blanques (Lleida), la primera a nivell mundial en combinar aquestes dues tecnologies, i que va entrar en servei el passat desembre de 2012.

Els principals promotors són empreses del sector energètic i empreses del sector de la fusta.

Principals barreres detectades:

 • Reial Decret Llei 1/2012 de suspensió temporal dels incentius econòmics a les noves instal·lacions de Producció Elèctrica en Règim Especial.
 • Garantia de subministrament i estructura de la propietat forestal complexa (elevat nombre de petits propietaris privats que no signen contractes a terminis llargs de 10 a 15 anys).
 • Dificultat en el finançament dels projectes.
 • Incertesa jurídica per als promotors degut a nombrosos canvis en la legislació.
 • Tràmits administratius i interconnexió elèctrica.

Pla de foment de la biomassa forestal per a ús tèrmic a Catalunya

Pla de calderes que s’està treballant, liderat pel CTFC.

 • Adreçat a promoure la instal·lació de calderes i petites xarxes de calor per a edificis i equipaments públics municipals d’ús tèrmic únicament, de baixa potència (80Kw a 300 Kw)
 • Avantatges per als municipis:
  • Subvenció al 100% = NO deute addicional per a l’Ajuntament
  • Servei integral d’energia i gestió forestal dels seus boscos municipals i/o boscos privats al voltant del municipi
  • Reducció molt important de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI)
  • Reducció immediata de la factura energètica
  • Dinamització de l’economia local
 • Objectius: Instal·lació de 150 calderes (o petites xarxes de calor) distribuïdes de manera equilibrada en el territori.
  • Concentrades en zones amb període hivernal llarg
  • Concentrades en les zones d’alt risc d’incendis
  • Un mínim de 1400 ha tractades anualment
  • Subministrament local amb circuits curts (Km 0)
 • Recolzament institucional:
  • Pla demanat pel món local (Associació ELFOCAT de municipis forestals)
  • Diputacions donant suport
  • Generalitat: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina Catalana del Canvi Climàtic), Departament d’interior ( risc d’incendis), Departament d’Empresa i Ocupació (Energia), Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
  • Sector empresarial: associacions de propietaris, d’empreses de treballs forestals, de serradors i rematants
 • Situació actual del Pla:
  • Coordinació/Animació = Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
  • Decisió de cercar el finançament oportú al Banc Europeu d’Inversió i/o Institut Català de Finances/Secretaria General del Cambio Climático / Departaments de Governació de la Generalitat de Catalunya/Altres.
  • Planning previst d’implementació : 2014-2015.

Presentació Taula Biomassa

Enllaç a notícia original – Generalitat de Catalunya