El CEIP i l’Escola de Dansa de Celrà ja s’escalfen amb biomassaEl CEIP y la Escuela de Danza de Celrà (Girona) ya se calientan con biomasa

L’Ajuntament de Celrà ha posat en funcionament una xarxa de calor amb biomassa per escalfar el CEIP Les Falgueres i l’Escola Municipal de Dansa.

L’Ajuntament de Celrà, de la mà de l’empresa Energrup Biorenovables, ha instal·lat una caldera de 200 kW de potència per donar servei de calefacció i aigua calenta sanitària a l’escola de primària Les Falgueres i l’Escola Municipal de Dansa.

Sala ForestalEs preveu un consum d’unes 54 tones anuals d’estella forestal, que provindran principalment dels boscos de la comarca. El subministrament de l’estella el realitzarà l’empresa Sala Forestal mitjançant un camió de descàrrega pneumàtica.

La instal·lació permetrà un estalvi econòmic de 10.000 € anuals, ja que fins ara el combustible utilitzat era gasoil i gas natural i el cost anual del combustible era d’uns 15.000 €.

La instal·lació ha tingut un cost de 92.300€, dels quals 52.000 provenen d’una subvenció de la convocatòria d’ajuts de la fase pilot del Pla de Foment de la Biomassa Forestal per ús tèrmic, a càrrec de la Diputació de Girona i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i el suport tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Pla de Foment de la Biomassa per ús tèrmic a Catalunya

L’any 2014 s’ha realitzat una prova pilot a les comarques gironines, del qual es posaran en funcionament 4 instal·lacions: Celrà, Ogassa, Llívia i Tossa de Mar.

El Pla té com a finalitat promoure la instal·lació de calderes d’ús tèrmic i petites xarxes de calor per a edificis i equipaments públics municipals amb l’objectiu de dinamitzar l’ús sostenible dels boscos a Catalunya. També pretén reduir significativament les quotes de consum per a usos tèrmics que tenen actualment els equipaments municipals, contribuint a assolir els objectius de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012-2020.

El Pla suposarà la implementació d’un nou model de gestió territorial que vincularà la inversió en calderes de biomassa a nivell municipal amb la gestió forestal sostenible local i la reducció del risc d’incendis, i parteix d’una col•laboració entre la Generalitat i les Diputacions i d’un mecanisme de finançament innovador.

Aquest pla compta amb el suport institucional de l’Associació ELFOCAT (municipis propietaris forestals), les Diputacions i els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el de Territori i Sostenibilitat, el d’Interior, i el d’Empresa i Ocupació.

Notícies relacionades:

El Ayuntamiento de Celrà ha puesto en funcionamiento una red de calor con biomasa para calentar el CEIP Les Falgueres y la Escuela Municipal de Danza.

El Ayuntamiento de Celrà, de la mano de la empresa Energrup Biorenovables, ha instalado una caldera de 200 kW de potencia para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a la escuela de primaria Les Falgueres y la Escuela Municipal de Danza.

Sala ForestalSe prevé un consumo de unas 54 toneladas anuales de astilla forestal, que provendrán principalmente de los bosques de la comarca. El suministro de la astilla lo realizará la empresa Sala Forestal mediante un camión de descarga neumática.

La instalación permite un ahorro económico de 10.000 € anuales, ya que hasta ahora el combustible utilizado era gasoil y gas natural y el coste anual del combustible era de unos 15.000 €.

La instalación ha tenido un coste de 92.300 €, de los cuales 52.000 provienen de una subvención de la convocatoria de ayudas de la fase piloto del Plan de Fomento de la Biomasa Forestal para uso térmico, a cargo de la Diputación de Girona y del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, y el apoyo técnico del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.

Plan de Fomento de la Biomasa para uso térmico en Cataluña

En el año 2014 se ha realizado una prueba piloto en las comarcas de Girona, donde se pondrán en funcionamiento 4 instalaciones: Celrà, Ogassa, Llívia y Tossa de Mar.

El Plan tiene como finalidad promover la instalación de calderas de uso térmico y pequeñas redes de calor para edificios y equipamientos públicos municipales con el objetivo de dinamizar el uso sostenible de los bosques en Cataluña. También pretende reducir significativamente las cuotas de consumo para usos térmicos que tienen actualmente los equipamientos municipales, contribuyendo a alcanzar los objetivos de la Estrategia para promover el aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola y del Plan de la Energía y el Cambio Climático de Cataluña (PECAC) 2012 hasta 2020.

El Plan supondrá la implementación de un nuevo modelo de gestión territorial que vinculará la inversión en calderas de biomasa a nivel municipal con la gestión forestal sostenible local y la reducción del riesgo de incendios, y parte de una col • ción entre la Generalitat y las Diputaciones y de un mecanismo de financiación innovador.

Este plan cuenta con el apoyo institucional de la Asociación ELFOCAT (municipios propietarios forestales), las Diputaciones y los departamentos de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, el deTerritorio y Sostenibilidad, el de Interior, y el de Empresa y Empleo.

Noticia original – AFIB-CTFC

Noticias relacionadas:

Recent Comments

Comments are closed.