Les Normes ISO sobre biocombustibles comencen a sortir del forn

Al novembre del 2014 es va aprovar la sèrie ISO 17225-1:2014 sobre especificacions i classes de biocombustibles. Comporten algunes modificacions a tenir en compte dintre el sector de la biomassa.

Una de les novetats en aquesta nova ISO és que la biomassa aquàtica passa a considerar-se com a font d’energia. S’inclouen les algues, les plantes de mar i les plantes de llac, entre altres, i per tant es regula un sector de la bioenergia amb molt potencial a descobrir tant a nivell energètic com de fixació de carboni.

La biomassa llenyosa no pateix modificacions pel que fa a origen i font, i per tant trobem com fins ara la (1.1) biomassa llenyosa provinent de bosc o plantació, (1.2) provinent de subproducte de la indústria de la fusta, (1.3) fusta utilitzada i finalment (1.4) conjunts i barreges de les anteriors.

Les classificacions en base a la mida de l’estella és la part amb més modificacions. A partir d’ara les classes “S” (P16S, P31S i P45S) són les indicades per a aplicacions residencials i comercials petites mentre que la resta ho són per a usos industrials. Desapareixen les classes “Restes de tallada” i es creen les noves classes P200 i P300.

A part d’aquests canvis de nomenclatura, hi ha més factors a tenir en compte:

  • La fracció principal passa del 75% al 60%: Si anteriorment el 75% de l’estella de la classe P45B havia d’estar entre 8 mm i 45 mm, ara en la classe P45 només serà necessari que ho estigui el 60%.
  • La fracció grollera (o grossos) anteriorment era del 3% per a P16 i del 6% en les classes de la P45 a la P100. Ara ho és del 6% en les classes P16 i P31 i del 10% en la resta de classes.
  • La fracció fina surt de la propietat de granulometria a excepció de les classes “S”.
  • La longitud màxima de les partícules s’amplia en totes les classes, menys en les classes P63 i P100 que segueix sent 35 cm.
  • La secció màxima serà un paràmetre a considerar únicament en les classes “S”
Classe EN 14961 ISO 17225
P16S ≤ 1 cm² ≤ 2 cm²
P31S ≤ 2 cm² ≤ 4 cm²
P45S ≤ 5 cm² ≤ 6 cm²
  • Es crea la nova propietat Fins (F) de caràcter normatiu amb la qual, per exemple, si amb la norma EN 14961 l’estella P63 podia tenir fins a un 6% d’estelles inferiors als 3,15 mm, ara l’estella P63 haurà de complir una sèrie de requisits on els elements fins no s’inclouen. D’altra banda és d’obligat compliment dir la quantitat de fins que conté. La classificació dels fins són: F05, F10, F15, F20, F25, F30 i F30+ en les que s’indica la quantitat màxima (F05 = ≤ 5%).

Aquests canvis, entre altres, s’han realitzat degut a la dificultat que comportava classificar l’estella segons la norma anterior i amb aquestes modificacions es pretén adaptar les normes a la realitat del mercat. El laboratori del CTFC (http://afib.ctfc.cat/el-laboratori) ja realitza els informes de granulometria amb les noves normes i està en fase d’adaptació per a les empreses de la marca DBOSQ (http://afib.ctfc.cat/dbosq).

Per a més informació: http://afib.ctfc.cat/wp-content/uploads/2014/03/Referencies_Granulometria1.pdf

Recent Comments

Comments are closed.