El CTFC aposta per la qualitat de l’estella forestal per energia

La marca de garantia, DBOSQ, identificarà els productes en funció de la seva qualitat.

El mercat de l’estella forestal a Catalunya continua creixent. El nombre de les calderes instal·lades que utilitzen aquest biocombustible no ha parat d’augmentar en els últims anys i això ha comportat un increment de la demanda i del consum. Aquest mercat creixent demana una garantia de la qualitat del biocombustible.

En aquest context, es va reunir el comitè assessor de la marca de garantia DBOSQ, en el qual hi participen la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (DGMNiB), l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Centre de la Propietat Forestal (CPF), l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT), l’Associació de Rematants i Serradores de Catalunya (ARESCAT), l’Associació Catalana de Treballadors i Empreses Forestals (ACETREF), Unió de Pagesos (UP), l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), l’Associació de Productors d’Energies Renovables de Catalunya (APERCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

La creació d’aquesta marca respon a la necessitat d’identificar un producte de qualitat que compleixi requisits d’origen, granulometria, humitat, contingut en cendres i poder calorífic, que valori el producte en el mercat, associant-lo a un control de qualitat rigorós. D’aquesta manera el consumidor final té la garantia que el producte que ha adquirit és un producte de qualitat i adequat per al seu ús especificat.

Els objectius bàsics de la marca DBOSQ són assegurar la qualitat de l’estella forestal per al seu ús energètic i així donar confiança al consumidor final, traçar l’origen del biocombustible, realitzar assessorament a les empreses per aconseguir la qualitat del biocombustible desitjada al llarg del temps, i promocionar l’estella i les empreses llicenciades amb accions de difusió i comunicació.

La marca de garantia, DBOSQ, identificarà als productes mitjançant un distintiu i etiquetes que representaran diferents modalitats.

Avantatges de la marca DBOSQ

El fet que l’estella disposi de la marca fa que s’identifiqui com a biocombustible de qualitat per a usos tèrmics. En traçar l’origen, el client sap d’on prové l’estella.

Els controls sobre el biocombustible fan que hi hagi una millora permanent de la seva qualitat, i dóna confiança al consumidor final sobre el producte que està adquirint. Assegurar la qualitat dels biocombustibles és clau per a evitar problemes de mal funcionament de les instal·lacions i garantir un alt rendiment de la caldera. Utilitzar un biocombustible de qualitat suposa una millor combustió, major rendiment i menor manteniment de les instal·lacions, i un augment de la vida útil dels equips.

Més informació

Recent Comments

Comments are closed.