El CTFC crea una marca de garantia per identificar la qualitat de l’estella forestalEl CTFC crea una marca de garantía para identificar la calidad de la astilla forestal

Tècnics de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa analitzen aquest biocombustible per mirar la granulometria i la humitat, entre d’altres.

Que el consumidor d’estella forestal sàpiga quines característiques té el producte, d’on ve i si s’adequa a la qualitat que la instal·lació requereix. Aquests són els principals objectius que persegueix la creació d’una marca de garantia per a l’estella, DBOSQ, que identificarà aquest tipus de biocombustible en funció de la seva qualitat. Tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) analitzen aspectes com la granulometria, la humitat i el contingut en cendres.
El cap de l’àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del centre, Pere Navarro, remarca que la marca encara no està en ple funcionament, “sinó que l’estem engegant i veurem com evoluciona”. Aquest segell de qualitat disposa d’un comitè assessor on hi ha representants del sector dels biocombustibles forestals.

Navarro explica que la marca garanteix tant temes de qualitat, “amb les característiques d’aquest biocombustible”, com de traçabilitat, “és a dir, que la marca pugui dir i garantir al client final d’on prové i cap on va aquest producte”. D’altra banda, aquesta iniciativa ha de permetre “donar difusió i comunicació a les empreses que tenen el segell: si estan fent servir la marca vol dir que estan usant un producte de qualitat i adient per a l’ús tèrmic de moltes de les instal·lacions que hi ha a Catalunya”, explica. De fet, aquesta difusió també es dirigeix als instal·ladors “per tal que sàpiguen que això que s’està engegant pot suposar un bon funcionament de les instal·lacions”.

Dades completes

Un cop l’estella forestal arriba al CTFC, passa per diferents processos per tal de determinar-ne les característiques, d’acord amb les normatives europees existents per als biocombustibles forestals. Així, s’obtenen dades sobre granulometria, “és a dir, sobre la mesura de la particula”, la humitat, “important perquè va molt relacionada amb la capacitat o la producció energètica”, cendres, volàtils o aspectes relacionats amb impureses, explica el cap de l’àrea. El CTFC disposa de tots els equipaments i maquinària per dur a terme aquestes analítiques.

La filosofia, com qualsevol marca de garantia, “és la de donar al client final aquesta confiança que allò que estan consumint és bo”. Amb aquest segell, els consumidors coneixeran si el producte “és de la qualitat que la instal·lació t’està demanant”, afegeix.

Aquest és un dels àmbits de la biomassa en el qual treballa el CTFC, amb seu a Solsona. L’àrea que coordina Navarro treballa tant pel que fa a recerca com a transferència tecnològica. Actualment, és immersa en varis projectes encaminats a “l’aprofitament, ús i comercialització de biomassa” i en la seva “promoció de centres de logística i subministrament”.

Navarro subratlla que una de les principals fortaleses de la biomassa és la d’actuar “en l’àmbit local, i fins i tot regional, com una eina de cohesió atès que la gent de la zona pot treballar en un nou sector”. Així, potenciant aquesta matèria primera, “es poden crear nous llocs de treball”. D’altra banda, si bé no és la solució, diu el tècnic del CTFC, “pot ajudar a prevenir els incendis forestals, atès que si fem gestió, fem prevenció”.

Enllaç a notícia original – Regió 7

Técnicos del Área de Aprovechamientos Madereros y Biomasa analizan este biocombustible para ver la granulometría y la humedad, entre otros.

Que el consumidor de astilla forestal sepa qué características tiene el producto, de dónde viene y si se adecua a la calidad que la instalación requiere. Estos son los principales objetivos que persigue la creación de una marca de garantía para la astilla, DBOSQ, que identificará este tipo de biocombustible en función de su calidad. Técnicos del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) analizan aspectos como la granulometría, la humedad y el contenido en cenizas.

El jefe del Área de Aprovechamientos Madereros y Biomasa del centro, Pere Navarro, destaca que la marca todavía no está en pleno funcionamiento, “sino que la estamos poniendo en marcha y veremos cómo evoluciona”. Este sello de calidad dispone de un comité asesor donde hay representantes del sector de los biocombustibles forestales.

Navarro explica que la marca garantiza tanto temas de calidad, “con las características de este biocombustible”, como de trazabilidad, “es decir, que la marca pueda decir y garantizar al cliente final de donde proviene y hacia dónde va este producto”. Por otra parte, esta iniciativa debe permitir “dar difusión y comunicación a las empresas que tienen el sello: si están usando la marca significa que están usando un producto de calidad y adecuada para el uso térmico de muchas de las instalaciones que hay en Cataluña”, explica. De hecho, esta difusión también se dirige a los instaladores “para que sepan que esto que se está poniendo en marcha puede suponer un buen funcionamiento de las instalaciones”.

Datos completos

Una vez la astilla forestal llega al CTFC, pasa por diferentes procesos para determinar las características, de acuerdo con las normativas europeas existentes para los biocombustibles forestales. Así, se obtienen datos sobre granulometría, “es decir, sobre el tamaño de la partícula”, la humedad, “importante porque va muy relacionada con la capacidad o la producción energética”, cenizas, volátiles o aspectos relacionados con impurezas, explica el jefe del área. El CTFC dispone de todos los equipamientos y maquinaria para llevar a cabo estas analíticas.

La filosofía, como cualquier marca de garantía, “es la de dar al cliente final esa confianza que lo que están consumiendo es bueno”. Con este sello, los consumidores conocerán si el producto “es de la calidad que la instalación te está pidiendo”, añade.

Este es uno de los ámbitos de la biomasa en el que trabaja el CTFC, con sede en Solsona. El área que coordina Navarro trabaja tanto en investigación como en transferencia tecnológica. Actualmente, está inmersa en varios proyectos encaminados a “aprovechamiento, uso y comercialización de biomasa” y en su “promoción de centros de logística y suministro”.

Navarro subraya que una de las principales fortalezas de la biomasa es la de actuar “en el ámbito local, e incluso regional, como una herramienta de cohesión ya que la gente de la zona puede trabajar en un nuevo sector”. Así, potenciando esta materia prima, “se pueden crear nuevos puestos de trabajo”. Por otra parte, si bien no es la solución, dice el técnico del CTFC, “puede ayudar a prevenir los incendios forestales, dado que si hacemos gestión, hacemos prevención”.

Enlace a noticia original – Regió 7

Recent Comments

Comments are closed.