Projecte Pilot Innovador de l’empresa MATFOR amb el suport del CTFCProyecto Piloto Innovador de la empresa MATFOR con el apoyo del CTFC

A través del Projecte Innovadors del DAAM, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya està duent a terme assessorament a l’empresa MATFOR per la implementació de la marca de garantia DBOSQ, la creació d’un centre logístic de biomassa i la disminució de la seva petjada de carboni.

En el marc de la Convocatòria AAM/299/2012, de 3 d’octubre de Projectes pilot Innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, l’empresa MATFOR SL ha treballat en la innovació dels processos amb el recolzament del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) en els següents punts:

  1. Implementació de la marca de garantia DBOSQ.
  2. Assessorament continuat en tots els aspectes relacionats amb la producció i transformació, i compliment dels estàndards de qualitat dels biocombustibles sòlids.
  3. Transferència tecnològica quant a la creació d’un centre de logística i transformació de biomassa forestal.
  4. Determinació de la petjada de carboni dels productes desenvolupats per l’empresa.

El projecte fou desenvolupat per la necessitat de determinar, identificar i caracteritzar un producte de qualitat, així com per una millora en l’organització i planificació dels processos que esdevenien a l’àrea de gestió de la producció d’estella, com a futur centre de logística de biomasses, el qual es pot definir com una mena d’”estació de serveis de biocombustibles” de caire local o regional, on el client hi pot trobar diferents productes i qualitats que es troben a l’abast i que són clarament identificats. Alhora, aquest centre pot esdevenir un indret on el potencial client es pot assessorar i rebre informació. A més, els centres de logística són punts de subministrament que, lligats amb altres centres del territori, es converteixen en punts de garantia, seguretat i confiança de cara a un servei continu i transparent pel client.

Per altra banda, amb el projecte, MATFOR ha fet un pas més en el coneixement de les emissions realitzades per l’empresa quant a la petjada de carboni, que va lligat amb les directives i decisions Europees (per exemple la 2009/29/CE, la 2003/87/CE, decisió 2002/358/CE…), per la qual cosa és interessant conèixer i començar a treballar en els càlculs de les emissions de CO2 de les activitats econòmiques.

Notícia relacionada:

A través del Proyecto Innovadores del DAAM, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña está llevando a cabo asesoramiento a la empresa MATFOR por la implementación de la marca de garantía DBOSQ, la creación de un centro logístico de biomasa y la disminución de su huella de carbono.

En el marco de la Convocatòria AAM/299/2012, de 3 de octubre de Proyectos piloto Innovadores para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos para hacer frente al cambio climático y apoyar las energías renovables, la gestión del agua y la biodiversidad, la empresa MATFOR SL ha trabajado en la innovación de los procesos con el apoyo del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) en los siguientes puntos:

  1. Implementación de la marca de garantía DBOSQ.
  2. Asesoramiento continuado en todos los aspectos relacionados con la producción y transformación, y cumplimiento de los estándares de calidad de los biocombustibles sólidos.
  3. Transferencia tecnológica en cuanto a la creación de un centro de logística y transformación de biomasa forestal.
  4. Determinación de la huella de carbono de los productos desarrollados por la empresa.

El proyecto fue desarrollado por la necesidad de determinar, identificar y caracterizar un producto de calidad, así como por una mejora en la organización y planificación de los procesos que se convertían en el área de gestión de la producción de astilla, como futuro centro de logística de biomasas, el cual se puede definir como una especie de “estación de servicios de biocombustibles” de carácter local o regional, donde el cliente puede encontrar diferentes productos y calidades que se encuentran al alcance y que son claramente identificados. Asimismo, este centro puede convertirse en un lugar donde el potencial cliente puede asesorar y recibir información. Además, los centros de logística son puntos de suministro que, ligados con otros centros del territorio, se convierten en puntos de garantía, seguridad y confianza de cara a un servicio continuo y transparente para el cliente.

Por otra parte, con el proyecto, MATFOR ha dado un paso más en el conocimiento de las emisiones realizadas por la empresa en cuanto a la huella de carbono, que va ligado con las directivas y decisiones Europeas (por ejemplo la 2009/29/CE , la 2003/87/CE , decisión 2002/358/CE … ), por lo que es interesante conocer y empezar a trabajar en los cálculos de las emisiones de CO2 de las actividades económicas.

Noticia relacionada:

Recent Comments

Comments are closed.